Čistiarne odpadových vôd pre 600 000 obyvateľov

V dvoch čistiarňach odpadových vôd v podunajskej oblasti Bratislavského kraja prebieha modernizácia, ktorá prinesie úžitok viac než 600 000 obyvateľom tejto oblasti.

Ďalšie nástroje

 

Súčasťou tohto ambiciózneho projektu je kompletná renovácia existujúcich čistiarní odpadových vôd vo Vrakuni a Petržalke. Modernizáciou sa zníži znečistenie podzemnej vody a zlepší sa kvalita života všetkých obyvateľov pripojených ku kanalizačnej sieti. Riadenie oboch čistiarní zo strany mesta sa zároveň zosúladí s legislatívnymi normami EÚ.

Podstatné vylepšenia hlavnej čistiarne

Práce na ústrednej čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni zahŕňajú transformáciu v súčasnosti používaného procesu na tzv. systém RADN (regenerácia, anaeróbia, denitrifikácia a nitrifikácia). Na to, aby bol tento proces účinný a aby sa odstránili všetky stopy dusíka a fosforu, musia sa uskutočniť rôzne vylepšenia. Patria medzi ne rozšírenie a výmena zariadenia v jestvujúcich aktivačných nádržiach, prebudovanie jestvujúceho 24-linkového systému na dve linky, modernizácia technológie dúcharne, výmena systému prečerpávania vratného a prebytočného kalu a modernizácia rôznych zariadení v dosadzovacích nádržiach.

Kľúčový význam pre túto čistiareň má výmena zariadenia na cedenie pomocou hrablíc a na pieskovú filtráciu. Okrem toho sa modernizujú rôzne technológie vrátane jemných sít, sedimentačných, aktivačných a zahusťovacích nádrží, ako aj čerpacie a transformačné stanice.

Prínosy pre miestnych obyvateľov

Tento projekt zlepšuje zdravie a životné prostredie prostredníctvom výstavby udržateľnej kanalizačnej infraštruktúry. Odstránia sa aj zdravotné riziká pre obyvateľov a návštevníkov spojené s kontaminovanou vodou, pretože pitná voda sa stane normou. V regióne by sa mal vďaka čistejšiemu životnému prostrediu a menším zdravotným rizikám zároveň podstatne zvýšiť cestovný ruch. Očakáva sa, že to naštartuje hospodársky rast, pretože v oblasti sa usídli viac podnikov.

Odhaduje sa, že v dôsledku modernizácie sa vytvorí 36 priamych pracovných miest.


Celkové investície a financovanie zo zdrojov EÚ

Celkové investície do projektu „Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu“ sú 50 422 901 EUR s príspevkom z Kohézneho fondu EÚ 25 746 458 EUR z operačného programu Životné prostredie na programové obdobie rokov 2007 – 2013 v rámci priority Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.


Termín návrhu

22/10/2013