Trenčiansky región získa lepšie čistiarne odpadových vôd

Adekvátny zber a čistenie odpadových vôd sa zavedie v šiestich aglomeráciách s cieľom dosiahnuť stanovené normy v oblasti odpadových vôd v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Ďalšie nástroje

 

Tento projekt pomôže aglomeráciám šiestich obcí – Trenčín, Nové Mesto, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce a Chocholná Velčice – prostredníctvom zníženia znečistenia povrchovej vody a podzemných vôd a pomoci pri odstraňovaní foriem dusíka a fosforu. Samotné čistiarne odpadových vôd budú navrhnuté tak, aby vypúšťanie odpadu obmedzili na množstvo prípustné v citlivých oblastiach.

Použije sa veľmi kvalitný mechanicko-technologický aj elektronicko-technologický materiál, čo zaručí dlhú životnosť a prispeje k trvalej udržateľnosti projektu. Zlepšením štandardov v oblasti životného prostredia v regióne sa skvalitnia životné podmienky miestneho obyvateľstva nenápadným, no zásadným spôsobom.

Preprava a čistenie

Vykonávanie projektu bude mať viaceré aspekty. Po prvé, postaví sa nová čistiareň odpadových vôd (v Trenčíne na ľavom brehu), pričom štyri existujúce čistiarne sa rozšíria a zmodernizujú (v Novom Meste, Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Stankovciach a Ivanovciach). Zabezpečí sa tak dostupnosť požadovanej kapacity, ako aj právny súlad situácie v regióne s uznesením slovenskej vlády a so smernicou Európskej komisie na túto tému.

Po druhé, v niektorých obciach sa vybudujú systémy kanalizácie a v ostatných sa zmodernizujú. Bude na to potrebných 50 372 m potrubia gravitačnej kanalizácie, 33 čerpacích staníc a 8 396 m tlakového potrubia. Po tretie, zavedie sa 26 606 m nového potrubia na prívod vody v troch obciach (Podolie, Pobedim a Očkov), čím sa maximalizuje potenciál súčasných systémov vodovodnej siete.

Dosiahnutie vysokých štandardov

Vďaka tomuto projektu bude 3 121 obyvateľov pripojených na nový systém zásobovania pitnou vodou. Zároveň bude 12 529 obyvateľov pripojených na nový systém kanalizácie. Z novej čistiarne odpadových vôd bude mať úžitok 4 928 obyvateľov a zo zmodernizovaných čistiarní odpadových vôd 94 455 obyvateľov.

Bude to viesť k výraznému skvalitneniu životných podmienok v regióne. Miestne vodovodné siete a systémy kanalizácie zabezpečia bezpečnejšiu, zdravšiu vodu a budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

Pri tomto projekte by mala byť nutná iba rutinná údržba zo strany riadiacich orgánov, keďže pri stavbe a modernizácii sa použijú veľmi kvalitné materiály. Okrem toho bude prínosom pre región 758 pracovných miest, ktoré budú vytvorené počas 36-mesačnej vykonávacej lehoty projektu.

Celkové náklady a financovanie zo strany EÚ

Projekt „Modernizácia čistiarne odpadových vôd, systémov kanalizácie a zásobovania pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ má celkový oprávnený rozpočet 83 725 194 EUR s príspevkom z Kohézneho fondu EÚ vo výške 48 344 489 EUR na programové obdobie 2007 – 2013.

Termín návrhu

23/01/2013