Modernizácia železničnej trate na zvýšenie bezpečnosti, rýchlosti a dostupnosti

Viac než pol milióna ľudí bude využívať výhody, ktoré prinesie zlepšenie železničnej trate na západnom Slovensku. Ide o šiestu fázu projektu zameraného na modernizáciu celej linky medzi Bratislavou a Žilinou.

Ďalšie nástroje

 

Na časti kľúčovej železničnej linky spájajúcej Bratislavu a Žilinu prebiehajú rozsiahle úpravy s cieľom skrátiť prepravný čas, zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť tak dopravné služby pre 600 000 obyvateľov regiónu.

Práce na takmer 9-kilometrovom úseku medzi Belušou a Púchovom v Trenčianskom samosprávnom kraji zahŕňajú modernizáciu subštruktúry a superštruktúry železničnej trate, aby mohli vlaky dosahovať rýchlosť do 160 km/h. Čas prepravy cestujúcich sa tak skráti takmer o štyri minúty a čas prepravy tovarov približne o dve minúty.

Projekt tiež zahŕňa modernizáciu systému blokovania a zabezpečovacích zariadení. Konkrétne v púchovskej stanici bude nainštalovaný nový elektronický systém blokovania – signalizačný systém, ktorý predchádza stretom vlakov na trati – s možnosťou ovládania na diaľku.

Opravovaný úsek trate je navyše súčasťou prioritnej európskej dopravnej trate v rámci hlavného koridoru transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). V predchádzajúcich fázach projektu boli modernizované ďalšie úseky tejto linky.

Zlepšenie dostupnosti

Okrem zvýšenia rýchlosti a bezpečnosti cestovania vlakom na úseku Beluša – Púchov sa robia opatrenia na zlepšenie dostupnosti. V Beluši sa buduje nová vlaková stanica s prístupom pre zdravotne postihnutých a podchodom s bezbariérovým prístupom. Trojúrovňovú križovatku nahradia cestné mosty ponad železničnú trať a vybudujú sa tiež tri nové podchody pre chodcov.

Projekt bude prínosom pre 600 000 obyvateľov Trenčína a zahraničných turistov využívajúcich túto linku. Trať prechádza okresom Púchov, kde žije 46 000 obyvateľov. Počas realizácie projektu sa vytvorí 31 pracovných miest.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)“ predstavujú 144 177 958 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispel sumou 84 318 684 EUR prostredníctvom programu regionálnej politiky EÚ „Doprava“ na programové obdobie 2007 – 2013 v rámci prioritnej osi „Železničná infraštruktúra.“

Termín návrhu

23/12/2014