Na železničnom koridore prebieha dôležitá generálna oprava

Železniční pasažieri na severozápadnom Slovensku budú čoskoro cestovať rýchlejšie a efektívnejšie. Modernizácia traťového úseku s dĺžkou 17,5 km má slúžiť predovšetkým 600 000 obyvateľom Trenčianskeho kraja, ako aj diaľkovým a medzinárodným cestujúcim, ktorí tento železničný koridor využívajú.

Ďalšie nástroje

 

Projekt je zameraný na dvojkoľajný traťový úsek medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom. Je naplánovaná modernizácia trate s dĺžkou 17,45 km, ktorá umožní vlakom dosahovať rýchlosť až 160 km/h a v prípade naklápacích vagónov až 200 km/h.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie efektívnosti železničnej dopravy v kraji, a to vďaka zlepšeniu rýchlosti na trati, zvýšeniu bezpečnosti a kvality služieb, ako aj zníženiu nákladov na prevádzku a údržbu. Okrem toho má pomôcť lokálne znížiť hlučnosť a znečistenie vzduchu spôsobené vlakmi.

Nové stavby a rekonštrukcia

Projekt zahŕňa jeden železničný dvojkoľajný úsek a jednotubusový tunel s dĺžkou 1 775 metrov. Taktiež zahŕňa stavbu deviatich nových mostov a nadjazdov, ako aj 6 300 km2 nástupíšť a hlukových bariér s približnou dĺžkou 6 123 metrov. Nový systém napájania – nadzemné vedenia – bude mať dĺžku asi 44 km. Je potrebné zrekonštruovať štrnásť mostov a nadjazdov. Súčasný elektrický systém (25 kV, striedavý prúd) zostane nezmenený.

Koľaje a výhybky budú vylepšené podľa najnovších medzinárodných štandardov. Napríklad bude zavedená traťová časť úrovne 1 Európskeho vlakového zabezpečovacieho systému (ETCS). Celý úsek Nové Mesto nad Váhom – Žilina – Čadca bude taktiež spĺňať štandardy úrovne 2 ETCS a GSM-R (Digitálna rádiová sieť) v súlade so slovenským národným plánom zavedenia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS).

Trať je súčasťou transeurópskej železničnej siete EÚ – takzvaného Programu TEN-T – a je súčasťou Prioritného projektu č. 23, ktorý začína v Gdaňsku v Poľsku a pokračuje cez Varšavu a Brno/Žilinu–Bratislavu do Viedne v Rakúsku. Taktiež sa jedná o kľúčovú prioritu v dlhodobom programe rozvoja slovenskej železničnej infraštruktúry.

V rámci projektu by malo vzniknúť 140 nových pracovných miest.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hodinu, I. a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“ sú 229 593 674 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispieva čiastkou 195 154 623 EUR prostredníctvom Operačného programu „Doprava“ pre programovacie obdobie 2007–2013 v rámci prioritnej osi „Železničná infraštruktúra“.

Termín návrhu

10/04/2014