Nová rýchlostná cesta zlepší dopravné spojenia

Vybudovanie 7,8 km dlhého úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Zvolenom, východ a Pstrušou na strednom Slovensku zaistí motoristom skrátenie času cestovania v rámci miestnej, vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy.

Ďalšie nástroje

 

Nová štvorprúdová rýchlostná cesta má projektovanú rýchlosť 120 km/h a nahradí existujúcu dvojprúdovú cestu. Tento projekt je súčasťou širšieho plánu na vybudovanie rýchlostnej cesty R2 z Trenčína do Košíc. Nová dvojpruhová rýchlostná cesta je tiež súčasťou medzinárodnej a európskej cesty E571, ktorá prechádza krajinou v smere z východu na západ.

Úspora času na frekventovanej ceste

Po dokončení rýchlostnej cesty na úseku Zvolen, východ – Pstruša sa skráti čas cestovania o štyri minúty, čo je v porovnaní so súčasným časom cestovania skrátenie o 50 %. Predpokladá sa, že denný objem premávky na R2 v roku 2016 dosiahne 13 790 vozidiel za deň.

Nová cesta bude prínosom pre ľudí žijúcich v okolitých obciach Pstruša, Vígľaš, Detva a Kriváň, ako aj pre ostatných ľudí a turistov cestujúcich v rámci štátu. Podniky v priemyselných zónach Zvolena a Detvy budú tiež profitovať z tohto zlepšenia.

Okrem vybudovania nového úseku na ceste R2 projekt zahŕňa aj výstavbu 1,3 km dlhého úseku jednopruhovej pripájacej cesty. V rámci projektu sa vybuduje tiež sedem nových mostov, jedna križovatka, viac než 3 500 metrov protihlukových stien a približne 15 000 metrov oplotenia rýchlostnej cesty. Do projektu sú zahrnuté aj práce na ochranu vodných tokov a zdrojov pitnej vody.

Národná diaľničná spoločnosť je zodpovedná za správu a prevádzku tohto úseku cesty a za výber mýta. Túto spoločnosť v plnej miere vlastní a spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „R2 Zvolen, východ – Pstruša“ predstavujú 76 501 050 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 55 928 770 EUR z operačného programu Doprava na programové obdobie rokov 2007 – 2013. Projekt je súčasťou prioritnej osi Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty prvej triedy).

Termín návrhu

01/09/2015