Ekologickejšie čistenie odpadových vôd pre vyšší počet obyvateľov

Investície vynaložené na zásobovanie vodou a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča zabezpečia prístup ku kanalizačnej sieti väčšiemu počtu ľudí a zlepšia úroveň životného prostredia obyvateľov. Tento systém zabezpečí splnenie záväzkov Slovenska voči EÚ v oblasti zásobovania vodou a čistenia odpadových vôd.

Ďalšie nástroje

 

Projekt pozostáva z dvoch častí: odvádzanie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou. V rámci prvej časti projektu sa intenzifikuje a zrekonštruuje čistiareň odpadových vôd (ČOV) Bytča, pričom sa zvýši biologický stupeň a spracovanie kalov odpadových vôd. ČOP Hvozdnica sa zruší a nahradí čerpacou stanicou napojenou na kanalizačnú sieť Malá Bytča.

Druhá časť zahŕňa napojenie obcí Veľké Rovné a Kotešová na vodný zdroj Nivy a obcí Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik na existujúci vodovod Bytča. Celkovo sa vybuduje 61,9 km kanalizačných a 52,4 km vodovodných sietí.

Príspevok k splneniu požiadaviek EÚ a požiadaviek v oblasti životného prostredia

Projekt usiluje o zvýšenie rozsahu primeraného odvádzania odpadových vôd v dvoch aglomeráciách na Slovensku – v Bytči a Hvozdnici –, ktoré bude prínosom pre približne 11 000 obyvateľov a zabezpečí, že zásobovanie vodou nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Okrem toho sa približne 8 500 obyvateľov napojí na vodovodnú sieť. Tento projekt ďalej napomôže k dosiahnutiu záväzkov Slovenska v súlade s požiadavkami EÚ v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča predstavujú sumu 62 138 789 EUR, z ktorej Kohézny fond EÚ prispieva sumou 27 533 902 EUR prostredníctvom operačného programu Životné prostredie na programové obdobie na roky 2007 – 2013. Projekt je súčasťou prioritnej osi Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.

Termín návrhu

10/12/2014