Modernizácia železničnej trate zlepší ponuku služieb

Renovácia 20 km úseku železničnej trate v trenčianskom kraji na Slovensku zlepšila rýchlosť vlakov, dĺžku trvania prepravy a bezpečnosť. Nová trať by mala znížiť náklady na prevádzku a údržbu – a prispieť k zníženiu hluku a znečistenia ovzdušia.

Ďalšie nástroje

 

Nová dvojkoľajová elektrifikovaná trať medzi stanicami Trenčianska Teplá a Beluša je v prevádzke od mája 2014. Hlavnými užívateľmi bude 600 000 obyvateľov regiónu, ktorí budú môcť využívať lepšie a rýchlejšie služby. Úžitok z toho budú mať aj cestujúci na dlhé trate a zo zahraničia, pretože táto trať je súčasťou jedného z hlavných dopravných koridorov Slovenska. Tento projekt je súčasťou rozsiahlejšieho plánu modernizácie celej železničnej trate medzi Bratislavou, hlavným mestom Slovenska, a Žilinou na severe krajiny.

Rýchlejšia preprava

Modernizácia trate zahŕňala aj inštaláciu nového systému trakčného vedenia (nadzemné vedenie) a vybudovanie protihlukových stien. Boli tiež postavené štyri železničné mosty, zatiaľ čo ďalších desať mostov sa upravilo alebo zrekonštruovalo. Okrem toho sa v rámci projektu vybudovalo sedem nových cestných mostov a mostov pre chodcov a odstránilo sa deväť úrovňových priecestí. Nová trať umožňuje vlakom dosiahnuť rýchlosť 160 km/h alebo 200 km/h, ak sú vybavené naklápacími vagónmi.

Finančné prostriedky na novú trať boli vyčlenené z operačného programu Slovenska pre dopravu, v rámci ktorého sa plánuje modernizácia asi 200 km železničnej siete krajiny. Táto konkrétna investícia prispeje k splneniu celkového cieľa programu, ktorým je dosiahnuť úroveň dopravnej infraštruktúry Slovenska porovnateľnú s mnohými ďalšími členskými štátmi EÚ. Pomôže to tiež zlepšiť hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť krajiny a zároveň znížiť regionálne rozdiely.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša)“ predstavujú 392 289 239 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispieva čiastkou 196 468 579 EUR z operačného programu „Doprava" na programové obdobie 2007 – 2013 v rámci prioritnej osi „Železničná infraštruktúra“.


Termín návrhu

14/08/2014