Významný vodohospodársky projekt čerí vodu

Nový projekt v oblasti vodného hospodárstva na severozápade Slovenska bude veľkým prínosom pre tisícky občanov EÚ.

Ďalšie nástroje

 

Projekt „Zásobovanie pitnou vodou, kanalizácia a čistenie odpadových vôd“ v oblasti Ilavy zníži znečistenie a zlepší zber odpadových vôd. Okrem toho zabezpečí pitnú vodu pre ľudí, ktorí majú problém získať k nej pravidelný alebo spoľahlivý prístup.


Voda života


Tento slovenský projekt zabezpečí prístup ku kvalitnej vode ďalším 3 222 ľuďom. Vďaka nemu sa vyše 6 000 ľudí pripojí na systém kanalizácie. V rámci projektu sa budú modernizovať existujúce zariadenia a postaví sa nová centrálna čerpacia stanica.

Dokončenie prác v Ilave bude znamenať zavedenie lepšieho zberu odpadových vôd a ich čistenia na štyroch miestach. Projekt má tri hlavné časti: rozšírenie systému kanalizácie, modernizácia čistiarne odpadových vôd a vybudovanie novej vodovodnej siete v dvoch obciach. Záverečný projekt pripojí minimálne 85 percent súčasných výrobcov na verejnú sieť kanalizácie. Prístup k pitnej vode sa zlepší prostredníctvom kombinácie lepšieho využitia súčasných systémov a vybudovania nových verejných vodovodných sietí.

V rámci nového systému kanalizácie bude potrebné vybudovať 39 608 m potrubia gravitačnej kanalizácie, 15 čerpacích staníc a 7 991 m tlakového potrubia, ktoré budú slúžiť celkovo 6 070 obyvateľom. Zároveň sa zlepší zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom vybudovania 13 891 m vodovodnej siete pre 3 222 obyvateľov.

V súlade s najvyššími európskymi štandardmi

Keď bude projekt týkajúci sa zásobovania pitnou vodou, kanalizácie a čistenia odpadových vôd dokončený, zabezpečí súlad vodohospodárskych zariadení v Ilave s právnymi predpismi EÚ v oblasti komunálnych odpadových vôd. Zaistí okrem toho aj to, že voda bude zodpovedať normám stanoveným v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa pitnej vody. Projekt je financovaný prostredníctvom európskej politiky zameranej na integrovanú ochranu a racionálne využívanie vodných zdrojov.


V rámci modernizácie existujúcich zariadení sa okrem iného zjednoduší odstránenie dusíka a fosforu z vodných zdrojov. Bude si to vyžadovať významné zvýšenie kapacity a efektívnosti súčasnej čistiarne odpadových vôd. Čerpacia stanica bude modernizovaná, aby spĺňala odpadové limity stanovené v najnovších predpisoch.

Vodovodná sieť pitnej vody bola zároveň navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s modernizovanou kanalizáciou. Pitná voda bude pochádzať z existujúceho vodovodného potrubia, ktoré má dostatočnú kapacitu, ale nemá dostatočnú distribučnú sieť. Potrubia budú vždy, keď to bude možné, inštalované pod verejnými komunikáciami a verejnými pozemkami.

V prvom roku fungovania projektu vznikne 701 pracovných miest.


Celkové náklady a financovanie zo strany EÚ

Projekt „Zásobovanie pitnou vodou, kanalizácia a čistenie odpadových vôd v oblasti Ilavy“ má celkové oprávnené náklady 65 999 820 EUR s príspevkom z Kohézneho fondu EÚ vo výške 36 901 187 EUR na programové obdobie 2007 – 2013.


Termín návrhu

23/01/2013