Skvalitnenie čistiarní odpadových vôd na severnom Slovensku

Proces zberu a čistenia odpadových vôd na severnom Slovensku sa výrazne skvalitnil vďaka projektu, ktorý sa zameriava na napojenie väčšieho počtu ľudí na kanalizačný systém a zároveň modernizáciu dvoch čistiarní odpadových vôd (ČOV).

Ďalšie nástroje

 

Projekt má zabezpečiť prevádzku čistiarní odpadových vôd v Dolnom Kubíne a Nižnej v požadovanom výkone tak, aby sa odstránili nutrienty a dosiahli ciele čistenia kontaminovaných odpadových vôd stanovené vo vnútroštátnych a európskych právnych predpisoch.

Program prác zabezpečuje vybudovanie 136 km kanalizačného systému a 15 čerpacích staníc. Tým sa zabezpečí pripojenie viac ako 85 % miestneho obyvateľstva na verejný kanalizačný systém. Systém umožní približne 18&nmsp;000 obyvateľom zo siedmich miestnych samospráv napojiť sa na čistiareň odpadových vôd v Námestove, ktorá bola vybudovaná v rámci 1. etapy projektu zameraného na oravský región. (Prvá etapa sa realizovala počas programového obdobia štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2000 – 2006.) Okrem zlepšenia kvality života obyvateľov sa od projektu očakáva zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd.

Nová infraštruktúra

Práce zahŕňajú tri konkrétne činnosti:

  • Riešenie kanalizačného systému v Námestove: Projekt zahŕňa vybudovanie kanalizačného systému a čistenie odpadových vôd z aglomerácií Oravská Jasenica, Hruštín, Zákamenné, Novoť a Rabča. Odpadové vody sa budú čistiť v čistiarni odpadových vôd v Námestove. Novovybudovaný kanalizačný systém bude slúžiť viacerým obciam v povodí Polhoranky a bude sa napájať na existujúcu kanalizačnú sieť Námestovo – Rabča. Podobná výstavba kanalizačných systémov sa zrealizuje v obciach v povodí Bielej Oravy.
  • Dolný Kubín – ČOV: Zavedie sa nová technológia, ktorá čistiarni odpadových vôd umožní účinnejšie odstraňovať nutrienty. Zdvojnásobením objemu nádrže na prevzdušňovanie odpadových vôd sa zvýši schopnosť čistiarne odstraňovať z vody dusíkaté znečistenie. V rámci kalového hospodárstva sa bude odoberať bioplyn samostatným potrubím zavedeným do nového suchého plynojemu. Nainštaluje sa nový horák zvyškového plynu na odstraňovanie nadbytočného bioplynu. Nové zariadenie strojovne bude zahŕňať špirálový výmenník voda – kal, čerpadlá cirkulácie kalu, čerpadlo veľkej cirkulácie vo vyhnívacej nádrži a súvisiace potrubia a armatúry.
  • Nižná – ČOV: Do čistiarne sa zavedie nová technológia, ktorou sa zlepší odstraňovanie nutrientov. Kal sa bude mechanicky zahusťovať a dopravovať do aeróbnej jednotky stabilizácie kalu, ktorá sa vytvorí z existujúcej anaeróbnej vyhnívacej nádrže. Nádrž sa zrekonštruuje a nainštaluje sa nové mechanické zariadenie. Stabilizovaný kal sa bude odvodňovať na pásovom lise.

Predpokladáme, že v priebehu realizácie projektu sa vytvorí približne 900 pracovných miest. Novú kanalizačnú infraštruktúru bude vlastniť a prevádzkovať Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.

Celkové investície a financovanie zo zdrojov EÚ

Celkové investície do projektu Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 predstavujú 87 800 089 EUR s príspevkom z Kohézneho fondu EÚ vo výške 52 238 710 EUR na programové obdobie 2007 – 2013. Projekt je financovaný prostredníctvom prioritnej osi Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd v rámci operačného programu Životné prostredie.

Termín návrhu

22/05/2013