Zlepšenie prístupu k zásobovaniu bezpečnou pitnou vodou a kanalizácii

Rozšírenie systémov čistenia odpadových vôd a vodovodných sústav v regióne Bodva na Slovensku zabezpečí ďalším tisícom obyvateľov pripojenie k sieti verejnej kanalizácie a prístup k bezpečnej pitnej vode.

Ďalšie nástroje

 

V rámci tohto investičného projektu sa na východnom Slovensku rozšíri vodovodná sieť o 71 km a vybuduje sa 2 000 vodovodných prípojok pre pripojenie takmer 8 000 obyvateľov k verejnému vodovodu, čím sa zabezpečí ich prístup k čistej a bezpečnej pitnej vode.

Súčasne sa rozšíri systém odvádzania a čistenia odpadových vôd o takmer 66 km, aby sa zabezpečilo pripojenie približne 10 000 obyvateľov k verejnej kanalizačnej sieti. Cieľom rozšírenia je zabezpečenie pripojenia najmenej 85 % obyvateľstva k verejnej kanalizácii v regióne Bodva, ktorý patrí do okresu Košice.

Zvyšovanie kapacity

Práce na budovaní infraštruktúry pre rozšírenie vodovodnej siete sa vykonajú v 16 obciach mesta Košice a jeho okolia vrátane obcí Medzev, Mokrance, Janík, Paňovce a Čečejovce.

Rozšírenie kanalizačnej siete sa zatiaľ týka 6 obcí v tomto regióne vrátane obcí Veľká Ida, Jasov and Poproč.

V rámci projektu sa zvýši kapacita dvoch existujúcich čističiek komunálnych odpadových vôd – Moldava nad Bodvou a Šaca – na vyše 24 000 EO (ekvivalentných obyvateľov). Účinnosť čistenia odpadových vôd sa zvýši odstránením fosforu a dusíka a navrhuje sa aj vybudovanie spoločného zariadenia kalového hospodárstva s kapacitou pre obe čističky.

V rámci tohto projektu sa očakáva vytvorenie 360 pracovných miest po začatí jeho vykonávania na konci roku 2015.


Celkové investície a finančné prostriedky EÚ

Celkové investície do projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“ sú 69 720 788 EUR s príspevkom z Kohézneho fondu EÚ 37 336 768 EUR z operačného programu Životné prostredie na programové obdobie rokov 2007 – 2013 v rámci prioritnej osi Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.


Termín návrhu

27/05/2015