Poskytovanie bývania a domácej starostlivosti zraniteľným skupinám osôb v mestách strednej Európy prostredníctvom projektu HELPS

Projekt mestského rozvoja podporuje osvedčené postupy na zlepšenie kvality života seniorov a osôb so zdravotným postihnutím.

Ďalšie nástroje

 
Trieste (Taliansko). Rezidenčný komplex verejných budov Montebello. Trieste (Taliansko). Rezidenčný komplex verejných budov Montebello.

" Cieľom projektu HELPS je pomáhať starším občanom pri prechode od inštitucionálnej starostlivosti k alternatívam rodinnej a komunitnej starostlivosti. Projekt sa podrobne venuje otázke zmien, ktoré je potrebné v budúcnosti urobiť v mestskom prostredí, aby bolo otvorenejšie, prístupnejšie, prepojenejšie a inkluzívnejšie. "

Matteo Apuzzo, manažér projektu HELPS

Projekt Miestne partnerstvá pre poskytovanie bývania a domácej starostlivosti pre seniorov v mestách strednej Európy (HELPS) vyvíja riešenia v oblasti bývania a starostlivosti a zároveň podporuje inovácie na úrovni politiky, realizácie opatrení a poskytovania služieb.

Prvá fáza projektu je zameraná na mapovacie a výskumné činnosti v Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Rakúsku. Na základe týchto zistení bola tiež vykonaná nadnárodná porovnávacia analýza spolu s vyhodnotením osvedčených postupov.

Pracovný tím potom zorganizoval sériu pilotných projektov, v rámci ktorých sa riešil problém sociálneho začleňovania z iného uhla pohľadu. Takzvané „miestne podporné skupiny“ tvorené miestnymi verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami a príjemcami riadili jednotlivé pilotné projekty.  Medzi takéto pilotné projekty patrí napríklad portál „webová ošetrovateľka“ vyvinutý maďarsko-maltskou charitatívnou organizáciou, ktorý poskytuje online kurzy a informácie pre poskytovateľov starostlivosti. Ďalší projekt v talianskom Trieste sa zameriava na integrovaný manažment a financovanie bývania a domácej starostlivosti.

Miestne akčné plány

V súčasnosti sú zavedené miestne akčné plány, ktoré slúžia na podporu činností v teréne a zapojenie miestnych komunít do realizácie inovatívnych riešení v oblasti bývania a starostlivosti o zraniteľné skupiny osôb.

Okrem toho cieľom odporúčaní a súboru nástrojov vytvorených pre politických činiteľov na európskej úrovni je presun činností a výsledkov projektu na nadnárodnú úroveň. Pozornosť sa sústreďuje na kľúčové problémy, ktoré sa týkajú zraniteľných skupín osôb, vrátane prístupnosti, samostatného bývania, vzdelávania, starostlivosti v rámci komunity a technologických inovácií.

Do roku 2025 bude viac ako 20 % Európanov starších ako 65 rokov, pričom bude rapídne narastať počet osôb vo veku nad 80 rokov. Seniorom a zraniteľným skupinám osôb hrozí stále väčšie riziko sociálneho vylúčenia v mestských oblastiach v dôsledku narušenia rodinných a sociálnych väzieb a značných infraštruktúrnych obmedzení.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „HELPS: Miestne partnerstvá pre poskytovanie bývania a domácej starostlivosti pre seniorov v mestách strednej Európy“ predstavovali sumu 2 670 229 EUR, z ktorej Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 2 133 975 EUR z operačného programu „Central Europe“ (Stredná Európ) na programové obdobie rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

12/12/2014