Lepšie mestské plánovanie pomáha prispôsobiť sa zmene klímy.

RegioStars 2012 FinalistProjekt GRaBS umožňuje urbanistickým projektantom, architektom a plánovačom v celej Európe vytvárať alebo pretvárať vonkajšie priestory a budovy tak, aby odolali vplyvom zmeny klímy a extrémneho počasia.

Ďalšie nástroje

 

Pri dnešných veľmi vysokých úrovniach skleníkových plynov sú mestské oblasti mimoriadne zraniteľné voči účinkom stúpajúcich teplôt a čoraz častejších záplav.

Zámerom projektu GRaBS – Adaptácia mestského prostredia, zelene a vodných prvkov s ohľadom na klimatické zmeny (Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns) – je poskytnúť nástroje a poznatky na primerané prispôsobenie existujúceho i nového mestského rozvoja v celej Európe vplyvom zmeny klímy.

Jeho kľúčovým cieľom je zlepšiť kapacity a schopnosti pri využívaní „zelenej“ a „modrej“ infraštruktúry. Slovné spojenie „zelená infraštruktúra“ sa týka záhrad, parkov, krajiny, zelených striech atď., kým „modrá infraštruktúra“ zahŕňa vodné plochy, ako napríklad rieky, potoky, záplavové územia a systémy udržateľného odvodňovania. Obe infraštruktúry môžu zohrať významnú úlohu pri podpore rozvoja odolného voči zmene klímy.

Strategické územné plánovanie

Projekt GRaBS je súčasťou programu INTERREG IVC a spája 14 partnerov z ôsmich členských štátov EÚ, ktorí zastupujú orgány čeliace rozličným problémom súvisiacim so zmenou klímy.

Vhodné strategické územné plánovanie a urbanistické projektovanie dokážu priniesť riešenia, ktoré môžu znížiť zraniteľnosť voči očakávanému vplyvu zmeny klímy.

V rámci projektu boli vytvorené politiky a nástroje na podporu úlohy zelenej a modrej infraštruktúry pri vhodnom prispôsobovaní miest a obcí v Európe. Projekt GRaBS prostredníctvom spolupráce medzi regiónmi umožnil poskytnúť miestnym a regionálnym orgánom v celej Európe osvedčené postupy, poznatky a skúsenosti súvisiace so stratégiami prispôsobovania sa zmene klímy.

Kľúčovým výsledkom projektu GRaBS je nástroj na vyhodnocovanie rizík a zraniteľnosti, ktorý plánovačom umožňuje zadávať do mapovacieho systému GIS údaje o klíme a sociálno-ekonomické údaje a merať zraniteľnosť konkrétnych oblastí voči rôznym modelom zmeny klímy. Okrem toho sa vytvorila online databáza medzinárodných prípadových štúdií, ktorá zhromažďuje informácie o účinnom plánovaní prispôsobovania sa zmene klímy v mestských oblastiach.

Integrácia politík a akčné plány

Vďaka podnetom projektu GRaBS sa prispôsobovanie zmene klímy zapracovalo do politík na rôznych strategických úrovniach. Jednotliví partneri vypracúvajú adaptačné akčné plány (AAP) a vydávajú oficiálne politické vyhlásenia. Jedenásti partneri v siedmich rôznych členských štátoch doteraz vypracovali 11 AAP.

Tieto plány slúžia nielen ako nástroje uľahčujúce plánovačom rozhodovanie, ale aj na zvyšovanie informovanosti politikov, zainteresovaných strán a miestnych komunitných skupín o hrozbách extrémneho počasia pre mestské oblasti.

Celkové financovanie a financovanie EÚ

Projekt „GRaBS: Adaptácia mestského prostredia, zelene a vodných prvkov s ohľadom na klimatické zmeny“ má celkový oprávnený rozpočet 3 183 000 EUR s príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 2 430 000 EUR na programové obdobie 2007 – 2013.


Termín návrhu

01/01/2007