i.e. SMART: Podpora mladých podnikateľov a tvorba nových pracovných miest

V dôsledku hospodárskej krízy majú mladí ľudia žijúci v strednej Európe slabé vyhliadky pri hľadaní si zamestnania. Rast malých a stredných podnikov v Európe pritom stagnuje. S cieľom zmeniť tieto dve negatíva na pozitívum projekt i.e. SMART pomáha nezamestnaným mladým ľuďom tvoriť vlastné pracovné miesta prostredníctvom zvyšovania povedomia o inováciách a podporou vzdelávania a školení.

Ďalšie nástroje

 
Účastníci kurzu pre školiteľov projektu SMART v Budapešti oslavujú úspešné ukončenie kurzu. Účastníci kurzu pre školiteľov projektu SMART v Budapešti oslavujú úspešné ukončenie kurzu.

Všetko sa to začalo súťažou, v ktorej sa hľadali najlepšie podnikateľské nápady v oblastiach informačných a komunikačných technológií (IKT), ekologického hospodárstva a tvorivých odvetví. Do projektu Vzdelávacia sieť SMART pre inovácie a podnikanie v rozvíjajúcich sa udržateľných hospodárskych odvetviach, skrátene i.e. SMART, sa zapojili stovky prihlásených.

Päť súťažiacich s najlepšími podnikateľskými nápadmi zo siedmich zúčastnených regiónov bolo pozvaných na festival SMART Campus. Na ňom každý z mladých podnikateľov dostal individuálne konzultácie a mal príležitosť predstaviť svoj nápad potenciálnym investorom.

Narušenie komfortnej zóny

Projekt i.e. SMART už priniesol svoje ovocie, keďže inšpiroval stovky mladých ľudí, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny a začali podnikať. Vďaka tomuto projektu boli zriadené podnikateľské centrá, alebo SMART Points, kde sa môžu stretávať a vzdelávať podobne zmýšľajúci ľudia vo veku od 14 do 30 rokov.

Keďže nie každý môže prísť do centra SMART Point, partneri projektu vyvinuli špičkovú interaktívnu platformu 3D SMART Site. Táto platforma umožňuje trénerom, aby poskytovali účastníkom nástroje a pomoc na diaľku a prostredníctvom inštitúcií tretích strán.

Projekt dal tiež dokopy rovnako zmýšľajúcich a ambicióznych mladých podnikateľov z rôznych krajín prostredníctvom Siete SMART, čo dalo programu medzinárodný rozmer.

Nový spôsob myslenia

Vplyv projektu i.e. SMART je cítiť aj v triedach po celom regióne. Ukázalo sa, že je naozaj potrebné, aby vzdelávanie v oblasti podnikania bolo neoddeliteľnou súčasťou základných učebných osnov, preto sa vzdelávacie systémy teraz snažia zaradiť podnikateľské myslenie do všeobecného vzdelávania na školách.

Vďaka tomu sa dá očakávať, že okamžitý prínos projektu i.e. SMART bude pokračovať dlho po jeho skončení.

„Pozitívny vplyv tohto projektu je dobre viditeľný pri pozorovaní študentov – sú zaujatí, motivovaní a túžia byť súčasťou spoločnosti.“

Dr Hartmut Rӧsch, vedúci Katedry pre ďalšie vzdelávanie a Centra pre začínajúce podniky, Univerzita masmediálnej komunikácie v Stuttgarte, Nemecko

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Vzdelávacia sieť SMART pre inovácie a podnikanie v rozvíjajúcich sa udržateľných hospodárskych odvetviach“ predstavovali sumu 2 133 700 EUR, z ktorej Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 1 675 165 EUR z operačného programu „CENTRAL EUROPE“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

01/07/2014