Rýchlejšie služby železničnej dopravy v juhovýchodnej Európe vďaka projektu dopravnej osi

Projekt Juhovýchodná dopravná os (SETA) poskytuje rýchlejšie a konkurencieschopnejšie železničné spojenia zo strednej Európy do prístavov severného Jadranu a ďalej na západný Balkán.

Ďalšie nástroje

 
Koridor projektu SETA zlepší dopravu v tomto rušnom regióne. Koridor projektu SETA zlepší dopravu v tomto rušnom regióne.

" Zlepšenie kvality služieb železníc v regióne je nevyhnutné, ak má byť dostupná príťažlivá alternatíva pre pravidelných cestujúcich, turistov [a] podnikateľov, ktorí sú v súčasnosti odkázaní na využívanie súkromných alebo nákladných áut. Projekt SETA ukázal, že je možné dosiahnuť zlepšenia aj bez míňania veľkých objemov finančných prostriedkov. Pomocou využitia organizačných zmien a vybraných investícií malého rozsahu v existujúcej infraštruktúre je možné poskytovať ľuďom žijúcim v západnej časti podunajského regiónu lepšie dopravné služby a navyše zlepšiť kvalitu umiestnenia podnikov. To bude mať za následok hospodársky rast a zlepšenie sociálneho blahobytu v našom regióne. "

István Breznovits, výkonný riaditeľ – Agentúra pre regionálny rozvoj západnej časti podunajského regiónu

Partnerstvo SETA zahŕňa širokú škálu regionálnych a vnútroštátnych orgánov predstavujúcich multisektorálne konzorcium, ktoré môže komplementárnym spôsobom využívať existujúcu odbornosť a zručnosti regiónov. S cieľom zabezpečiť lepšie spojenia pre cestujúcich a nákladnú dopravu sa projekt snaží efektívnejšie využívať existujúcu železničnú infraštruktúru a investície malého rozsahu, ktoré si nebudú vyžadovať vysoké náklady. Zlepšenie kvality služieb železníc v regióne je nevyhnutné, ak má byť dostupná príťažlivá alternatíva pre pravidelných cestujúcich a turistov, ako aj pre podnikateľov, ktorí sú v súčasnosti odkázaní na využívanie súkromných alebo nákladných áut.

V rámci spoločnej vízie a stratégie na zlepšenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) dostáva 11 partnerov zo šiestich krajín medzi Viedňou/Bratislavou a prístavmi severného Jadranu Rijeka, Koper a Monfalcone podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa.

Pomalšie než cestná doprava

Dopravné služby na jednotlivých tratiach koridoru SETA v súčasnosti trvajú o viac než dve hodiny dlhšie ako prejdenie rovnakej trasy súkromným autom. V rámci projektu boli identifikované hlavné organizačné a infraštruktúrne kapacitné obmedzenia v existujúcom železničnom koridore spájajúcom Viedeň/Bratislavu cez západné Maďarsko s prístavmi severného Jadranu a začali sa práce na príprave vhodných riešení.

Investície malého rozsahu na dosiahnutie veľkých výsledkov a medzníkov

Na zdôraznenie účinnosti navrhnutých riešení boli na trasách otestované skúšobné vlaky – a v septembri 2012 prešiel vlak SETA zo Záhrebu do Viedne za päť hodín (cesta mu trvala o hodinu menej než zvyčajne)!  Skúšobná jazda vlaku s cestujúcimi sa uskutočnila aj z Monfalcone do Rijeky v máji 2013, pričom sa dĺžka trvania cesty skrátila takmer o dve hodiny. Projekt SETA ukázal, že je možné dosiahnuť zlepšenia aj bez míňania veľkých objemov finančných prostriedkov. Pomocou využitia organizačných zmien a vybraných investícií malého rozsahu v existujúcej infraštruktúre je možné poskytovať ľuďom žijúcim v regiónoch pozdĺž koridoru SETA lepšie dopravné služby a navyše zlepšiť kvalitu umiestnenia podnikov.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „SETA – Juhovýchodná dopravná os“ predstavujú 2 835 000 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 2 410 000 EUR z operačného programu „Juhovýchodná Európa (SEE)“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

03/06/2015