ROMA-NeT: Integrácia rómskych komunít v EÚ

Projekt pomáha bojovať proti vysokej úrovni sociálneho vylúčenia a chudoby medzi Rómami v EÚ vďaka výmene osvedčených postupov v medziregionálnej sieti.

Ďalšie nástroje

 
Kreatívne plánovanie na seminári projektu ROMA-NeT Kreatívne plánovanie na seminári projektu ROMA-NeT

" Projekt ROMA-NeT sa začal v kľúčovom období, kedy sa začleňovaniu rómskeho obyvateľstva a iných vyčlenených skupín začalo venovať viac pozornosti v rámci programu EÚ, a metodika programu URBACT je vynikajúcim nástrojom na podporu miest pri príprave integrovaných akčných plánov. Sme teraz lepšie pripravení a viac motivovaní pracovať na uskutočňovaní našich cieľov. "

Gizella Matyasiová, projektová manažérka projektu ROMA-NeT

Napriek snahám na miestnej, národnej a európskej úrovni rómske obyvateľstvo naďalej čelí vysokej úrovni sociálneho vylúčenia a chudoby v celej EÚ. Rómovia majú často ťažkosti najmä v prístupe k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotným a sociálnym službám. To často vedie k vysokej miere negramotnosti a slabej školskej dochádzke rómskych detí.

Okrem toho Rómovia často žijú v segregovaných a izolovaných štvrtiach. Extrémna preľudnenosť a nedostatok základného vybavenia zhoršujú ich zlý zdravotný stav.

Medziregionálny projekt ROMA-NeT bol navrhnutý s cieľom riešiť tieto problémy v desiatich mestách a mestských oblastiach v siedmich krajinách EÚ (Maďarsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Česká republika a Slovensko).

Výmena osvedčených postupov

Cieľom projektu bola výmena odborných znalostí a šírenie osvedčených postupov, zlepšenie miestnych politík týkajúcich sa začleňovania Rómov a posilnenie komunitnej súdržnosti medzi Rómami a susednými komunitami. Tieto ciele sa dosiahli pomocou informovania a podpory partnerských miest pri rozvoji miestnych akčných plánov na podporu sociálneho začleňovania Rómov. V každom meste boli zriadené miestne podporné skupiny zložené z hlavných miestnych zainteresovaných strán, ktoré boli zodpovedné za vytvorenie miestnych akčných plánov.

Konkrétnym príkladom práce na projekte bolo zavedenie menšieho počtu žiakov v triedach na základnej škole v štvrti Torrente vo Valencii, kde je 95 % žiakov rómskeho pôvodu. Do školy boli prijatí ďalší dvaja sociálni pracovníci, ktorí majú pomáhať zlepšovať výsledky a integráciu rómskych žiakov.

Ďalší príklad je z Glasgowa, kde boli vytvorené programy na zamestnávanie a vzdelávanie, ktoré majú začleňovať miestnych Rómov. Tieto projekty poskytovali podporu pred nástupom do zamestnania a školenia po nástupe do zamestnania miestnym Rómom žijúcim v štvrti Govanhill v Glasgowe.

Projekt ROMA-NeT je súčasťou medziregionálneho programu URBACT, ktorý spolufinancujú Európsky fond regionálneho rozvoja Európskej únie a členské štáty EÚ. URBACT je európsky výmenný a vzdelávací program, ktorý podporuje udržateľný rozvoj miest.

Pilotná sieť partnerov Roma-NeT

Do pilotnej siete, ktorá sa má zamerať na uskutočňovanie miestnych akčných plánov, bolo vybraných šesť partnerov projektu Roma-NeT (Almería, Bologna, Budapešť, Glasgow, Nagykálló, Torrent). V tejto fáze realizácie sa bude naďalej uplatňovať participatívny prístup v práci s hlavnými miestnymi zainteresovanými stranami, najmä s rómskymi komunitami, ktoré budú pokračovať v realizácii opatrení na začleňovanie Rómov na miestnej úrovni s cieľom zlepšiť prístup k vzdelaniu, bývaniu, zdravotným a iným službám a stimulovať vytváranie pracovných príležitostí pre Rómov v produktívnom veku. V rámci budovania kapacít na ovplyvňovanie miestnej, vnútroštátnej a európskej politiky a pri posilňovaní miestnych štruktúr v oblasti riadenia a monitorovania realizácie opatrení budú využívať nadnárodnú výmenu. Realizácia projektu bude prebiehať od decembra 2013 do marca 2015.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové oprávnené náklady na projekt „ROMA-NeT“ boli vo výške 622 918 EUR, z toho Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 459 549 EUR prostredníctvom programu európskej územnej spolupráce URBACT II na roky 2007 – 2013. Realizácia projektu prebiehala od novembra 2009 do januára 2013.

Termín návrhu

29/09/2014