Poskytovanie informácií pre cestujúcich v reálnom čase na uľahčenie mobility

Sieť EDITS (European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems – Európska digitálna dopravno-infraštrukturálna sieť pre inteligentné dopravné systémy) bola zriadená s cieľom poskytovať cezhraničné multimodálne cestovné informácie na základe harmonizovaných dopravných údajov a informácií zhromaždených na nadnárodnej úrovni.

Ďalšie nástroje

 
Lepšie informovaní cestujúci vďaka harmonizovaným údajom. Lepšie informovaní cestujúci vďaka harmonizovaným údajom.

" Po prvýkrát sú v Európe prepravcovia z rôznych susediacich krajín odhodlaní vymieňať si údaje súvisiace s dopravou, ktoré zahŕňajú verejnú aj cestnú dopravu, s cieľom poskytovať bezchybné služby cestujúcim. "

Martin Böhm zo spoločnosti AustriaTech

Systémy cestovných informácií často poskytujú informácie len v rámci miestnej alebo regionálnej oblasti bez cezhraničných informácií. Sieť EDITS sa snaží riešiť tento problém vytvorením systému, ktorý umožňuje nadnárodnú spoluprácu. Zdieľanie informácií pomáha reagovať na zmenu klímy a dopravné zápchy.

Široké partnerstvo

Projekt spojil verejné inštitúcie a prepravcov z piatich rôznych krajín strednej Európy, aby uľahčil takúto výmenu informácií. Na tento účel vytvoril multimodálnu platformu spolupráce EDITS-GIP (Graph-Integration-Platform) a rozhranie EDITS-GIP ako nástroj, ktorý umožňuje výmenu a poskytovanie príslušných cestovných údajov a informácií.

„Technické parametre na výmenu údajov formulované v rámci siete EDITS majú potenciál vytvoriť jednotný základ pre parametre multimodálnych informačných služieb pre cestujúcich v súlade s európskou smernicou pre integrovaný dopravný systém (2010/40/EÚ),“ hovorí Martin Böhm zo spoločnosti AustriaTech.

Lepšie informačné služby v oblasti dopravy

Vďaka zlepšovaniu existujúcich informačných služieb pre cestujúcich získajú používatelia siete EDITS prístup k podpore pred cestou a počas nej v rámci regiónu aj za jeho hranicami. Služba partnerom siete EDITS navyše umožňuje zaviesť rôzne služby pre koncových používateľov v závislosti od údajov dostupných pre dopravcov zapojených do programu v konkrétnej oblasti – ide napríklad o konkrétne cestovné informácie pre individuálnu, verejnú a intermodálnu dopravu.

Systém EDITS sa zavedie a otestuje v troch oblastiach: v oblasti strednej Európy (Rakúsko, Slovensko, Česká republika a Maďarsko), v oblasti trojuholníka medzi Rakúskom, Talianskom a Slovinskom a v hraničných provinciách Talianska Modena a Ferrara.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „EDITS“ predstavujú 2 424 272 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 1 907 599 EUR z operačného programu „Stredná Európa“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

16/12/2014