Podpora prínosov odborného vzdelávania v Českej republike a na Slovensku

V rámci projektu „Vzdelávanie bez hraníc“, ktorý financuje EÚ, bol vypracovaný prístup na podporu výučby žiakov a študentov v oblasti odborných zručností v regiónoch Českej a Slovenskej republiky s vysokou nezamestnanosťou. Cieľom prístupu je rozšíriť ich kariérne vyhliadky – a riešiť budúce potreby pracovných síl v cieľových regiónoch.

Ďalšie nástroje

 
Účastníci seminára remeselníkov organizovaného v rámci projektu „Vzdelávanie bez hraníc“. © Education without borders Účastníci seminára remeselníkov organizovaného v rámci projektu „Vzdelávanie bez hraníc“. © Education without borders

" Tento projekt priniesol všetkým účastníkom viac vedomostí, nových zručností, nových priateľstiev a nezabudnuteľných zážitkov. Navyše boli školy vybavené novými modernými učebňami, vonkajšími priestormi a záhradným vybavením "

Jana Janovská, vedúca odboru školstva a kultúry, Česká republika

Miera dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí so základným alebo sekundárnym vzdelaním zostáva v pohraničných mestách Vsetín (Česká republika) a Pruské (Slovensko) pomerne vysoká.

V rámci projektu sa nedostatok príležitostí riešil tak, že v miestnych školách sa preukázali prínosy výučby odborných zručností v ranom veku, čím sa žiakom otvorili nové kariérne príležitosti. Vytvorili sa vzdelávacie aktivity a systémy kariérového poradenstva, ktoré majú školám pomôcť vo výučbe manuálnych zručností študentov.

Učenie sa na ihrisku

Projekt „Vzdelávanie bez hraníc“ je zameraný najmä na študentov a učiteľov, ale aj na rodičov, aby sa odstránili niektoré stigmy spojené s odborným vzdelávaním v modernej spoločnosti. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávania, zosúladiť zručnosti s potrebami trhu práce.

V rámci projektu sa uskutočnilo 32 školení, na ktorých sa počas životnosti projektu zúčastnilo 413 ľudí. Tieto semináre poskytli študentom poradenstvo týkajúce sa potenciálnej kariéry, ktorá vyhovuje ich zručnostiam. Napríklad materské školy vo Vsetíne usporiadali tematické semináre o hudbe a keramike, na ktorých sa deti zapájali do manuálnych zručností súvisiacich s murárstvom, maliarstvom a so záhradníctvom.

Základné školy pripravili sériu seminárov a konferencií pre učiteľov, študentov a vysokoškolských študentov zameraných na remeselné a kariérové poradenstvo. Na týchto seminároch a konferenciách sa preberala široká škála tém, napríklad medzigeneračná výmena vedomostí, profesionálne kariérové poradenstvo a ekológia.

Materské školy vo Vsetíne zorganizovali štyri tematické stretnutia pre učiteľov v oblasti odborného vzdelávania. Pre školy sa tiež zakúpilo vybavenie, ako sú vzdelávacie sady, hudobné výukové panely a keramické dielne.

Viaceré aktivity v materských a základných školách vo Vsetíne zorganizovalo miestne centrum voľného času, z ktorých niektoré boli zamerané na praktické pozorovanie a priamy kontakt s prírodou. Centrum tiež poskytlo sedem počítačových laboratórií s mikroskopmi a so špeciálnymi snímačmi na meranie teploty, vlhkosti a kvality vody.

Prvé kroky v rámci dlhodobého plánu

Pri projekte „Vzdelávanie bez hraníc“ sa vzdelávanie pojalo ako inkluzívny, celoživotný cezhraničný proces, ktorý prináša rovnaké príležitosti všetkým účastníkom, a to bez ohľadu na vek, pohlavie alebo miesto, kde účastníci žijú. Všetky aktivity boli zamerané na zlepšenie koordinácie medzi školami s cieľom zaviesť výučbu odborných zručností.

Očakáva sa, že dlhodobé vplyvy projektu sa časom rozvinú ako prostriedok na poskytovanie širších príležitostí pre mladých ľudí na regionálnom trhu práce a zároveň poskytnú podnikom kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú požadujú.


Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „Vzdelávanie bez hraníc“ dosahuje 608 300 EUR, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ sa prispieva sumou 517 055 EUR v rámci operačného programu „Slovensko – Česká republika“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013. Investícia spadá do priority „Podpora sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja a spolupráca v cezhraničnom regióne“.


Termín návrhu

26/01/2018