Spoločné kontaktné centrum na podporu spolupráce medzi českými a slovenskými policajnými silami v oblasti krízového riadenia

Cieľom spoločného kontaktného centra je zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť životné podmienky v pohraničnej oblasti medzi Českom a Slovenskom prostredníctvom školenia a koordinovanej odozvy na cezhraničné núdzové situácie.

Ďalšie nástroje

 
Spoločné kontaktné centrum s nepretržitou prevádzkou 24 hodín denne spája českých a slovenských policajtov, aby tak mohli lepšie reagovať na núdzové situácie. © Spoločné kontaktné centrum orgánov krízového riadenia na posilnenie bezpečnosti pohraničnej oblasti Spoločné kontaktné centrum s nepretržitou prevádzkou 24 hodín denne spája českých a slovenských policajtov, aby tak mohli lepšie reagovať na núdzové situácie. © Spoločné kontaktné centrum orgánov krízového riadenia na posilnenie bezpečnosti pohraničnej oblasti

" Projekt nám umožnil vyškoliť našich pracovníkov, zlepšiť ich čas odozvy a posilniť vzájomnú spoluprácu. Predovšetkým však umožnil zriadenie 24-hodinového kontaktného centra na účely akejkoľvek formy spolupráce, či už v núdzových situáciách alebo pri každodennej práci. "

Vladimír Vedra, vedúci oddelenia, Polícia Českej republiky

Policajná spolupráca v pohraničných oblastiach je nevyhnutná na riadenie narastajúceho pohybu tovaru a ľudí v Európe, ako aj na riešenie cezhraničných núdzových situácií. 

Spoločné kontaktné centrum sa vytvorilo na to, aby mohli záchranné služby na južnej Morave (Česká republika) a v Trnave (Slovensko) lepšie koordinovať svoje odozvy s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť životné podmienky v celom regióne. 

Spolupráca českých a slovenských policajných úradníkov 

Zriadením spoločného pracoviska s nepretržitou prevádzkou 24 hodín denne pre české a slovenské policajné sily sa posilňuje spolupráca v rámci krízového riadenia, ale aj pri výkone každodenných úloh. Aj keď medzi českými a slovenskými policajnými úradníkmi neexistuje jazyková bariéra, potreba vybudovania spoločného zariadenia bola zjavná – od otvorenia tohto zariadenia sa výmena informácií zvýšila o 20 %. 

Okrem toho sa policajné a hasičské zbory z obidvoch krajín zapojili do výmenných programov, kurzov odbornej prípravy a praktických výcvikov. Zvýšili svoju schopnosť účinne nasadiť jednotky v pohotovostných situáciách a tiež znížili mieru poškodenia zapríčineného prírodnými katastrofami a rozsiahlymi nehodami. 

Modernizácia technológií 

V rámci tohto projektu financovaného z prostriedkov EÚ bolo spoločné centrum vybavené modernými mobilnými technológiami, ktoré možno využiť v rôznych situáciách. Centrum poskytuje partnerom nástroje potrebné na záchranné operácie a na pomoc občanom postihnutým prírodnými katastrofami. Patria medzi ne monitorovacie autá, záchranné lode, dekontaminačný stan a mobilný elektrický generátor.

Centrum je aj hlavným kontaktným bodom a informačným strediskom zameraným na predchádzanie a boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a iným nezákonným činnostiam. Prevádzku zabezpečujú najmä policajní úradníci, ktorí môžu požiadať o pomoc iné útvary, ako napríklad hasičský zbor. 

Počas trvania projektu sa zriadilo 18 nových pracovných miest – 9 v každej partnerskej krajine. Po ukončení projektu česká polícia zamestnala ďalšieho policajta na posilnenie tímu v centre.


Celková investícia a finančné prostriedky EÚ 

Celková investícia na projekt „Spoločné kontaktné centrum orgánov krízového riadenia na posilnenie bezpečnosti pohraničnej oblasti“ dosahuje 394 789 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispieva sumou 335 570 EUR v rámci operačného programu „Slovensko – Česká republika“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013. Investícia spadá do priority „Podpora sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja a spolupráca v cezhraničnom regióne“.


Termín návrhu

09/11/2016