Poznávanie kultúrneho dedičstva v strednej Európe s projektom nadnárodnej chrámovej cesty THETRIS

Projekt, ktorý spája 11 partnerov z 8 krajín strednej Európy, podporuje rozvoj vidieka prostredníctvom podpory cestovného ruchu zameraného na spoznávanie kultúrneho dedičstva a prispieva k udržateľnej ochrane kultúrneho dedičstva a náboženských pamiatok.

Ďalšie nástroje

 
Reformovaný kostol v maďarskom Tiszácsecse je jedným z miestnych kostolov zahrnutých do Nadnárodnej chrámovej cesty. © Fotografia László Guti Reformovaný kostol v maďarskom Tiszácsecse je jedným z miestnych kostolov zahrnutých do Nadnárodnej chrámovej cesty. © Fotografia László Guti

" Naša malá cirkevná komunita je veľmi hrdá na to, že je súčasťou projektu THETRIS Nadnárodná chrámová cesta. Naša obec desaťročia pracovala na zachovaní nášho výnimočného barokového kostola a teraz sa vďaka medzinárodnému marketingu prostredníctvom projektu THETRIS značne zvýšil počet jej návštevníkov. "

Zsolt Tiba, pastor reformovaného kostola v Tiszacsécse v Maďarsku

V rámci projektu THETRIS, ktorého názov vznikol zo spojenia „THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society“ (Príprava tematickej nadnárodnej chrámovej cesty so zapojením miestnych komunít), sa analyzovali silné a slabé stránky zúčastnených regiónov a vytvorili sa stratégie na ochranu a propagáciu kostolov. Miestne a regionálne pilotné projekty potom spoločne prispeli k vytvoreniu nadnárodnej chrámovej cesty, ktorá spája všetkých partnerov projektu v spoločnom úsilí o propagáciu ich aktivít. Cesta zahŕňa 61 kostolov alebo náboženských monumentov zo 6 rozličných denominácií.

Nadnárodná výmena skúseností prostredníctvom pilotných projektov

Analýza potenciálu zúčastnených regiónov ukázala, že ich silné a slabé stránky sú podobné. Silné stránky, ako sú bohatstvo kultúrneho dedičstva, existencia silných miestnych väzieb a tradícií a prírodné krásy regiónu, boli často potlačené v dôsledku nekvalitných marketingových stratégií a nízkej kvality informačných služieb pre turistov, nedostatku finančných prostriedkov na obnovu pamiatok a slabej informovanosti a účasti miestnej populácie. Realizovalo sa sedem pilotných projektov na miestnej úrovni, ktorých cieľom je rôznymi spôsobmi odstrániť tieto nedostatky.

Napríklad v Maďarsku sa Združenie obcí v oblasti Hornej Tisy rozhodlo investovať do moderných technológií a vytvorili aplikáciu vreckového sprievodcu na báze GPS. Diecéza Graz-Seckau v Rakúsku tiež vsadila na IKT a zaviedla aplikáciu prepojenú s QR kódmi inštalovanými vo vybraných kostoloch v tomto regióne, zatiaľ čo provincia Turín v Taliansku vyvinula revitalizačný balík s opatreniami, ktoré by sa mohli použiť v rôznych regiónoch strednej Európy.

Odovzdávanie odborných znalostí

Možnosť odovzdávania skúseností je jedným z hlavných prvkov projektu, ktorý by sa mal stať modelovým projektom pre ostatné regióny. Skúsenosti a osvedčené postupy sa preto odovzdávajú na seminároch, ktoré podporujú využívanie hospodárskeho potenciálu kultúrneho dedičstva.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „THETRIS: THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society” (Príprava tematickej nadnárodnej chrámovej cesty so zapojením miestnych komunít) predstavujú 1 509 856 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) prispel sumou 1 214 923 EUR prostredníctvom operačného programu „STREDNÁ EURÓPA” v programovom období rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

19/12/2014