Centrope funguje ako katalyzátor regionálnej integrácie

Projekt Centrope vytvoril nástroje na podporu nadnárodného transferu inovácií v oblasti zahŕňajúcej štyri krajiny, ktorá spája susediace regióny Rakúska, Česka, Slovenska a Maďarska.

Ďalšie nástroje

 
Projekty CENTROPE umožňujú ľuďom využívať výsledky práce výskumných a technologických inštitútov Projekty CENTROPE umožňujú ľuďom využívať výsledky práce výskumných a technologických inštitútov

" Implementácia nadnárodných nástrojov umožní regiónom a ich podnikom (hlavne MSP) profitovať zo silných stránok susediacich krajín a lepšie využívať svoj inovačný potenciál. "

Projekt CENTROPE TT

13 inštitúcií zapojených do projektu vytvorilo súbor nástrojov, ktoré majú uľahčiť technologický transfer medzi podnikmi a univerzitami alebo výskumnými inštitútmi. Jedným z nástrojov je „nástroj na mapovanie a analýzu“, pomocou ktorého sa vytvára spoločný opis príslušných výskumných a technologických inštitútov (VTI) v regióne Centrope a ich vzájomných vzťahov. Ďalším je „nástroj kvalifikácie certifikovanej v EÚ“, ktorý uľahčuje šírenie a transfer vedomostí medzi aktérmi VTI. Existuje tiež „nástroj spolupráce medzi MSP a výskumom a vývojom“, ktorý iniciuje nadnárodnú spoluprácu medzi podnikmi a výskumnými inštitútmi, a nástroj nadnárodného transferu technológií pre makroregionálnu stratégiu podunajského regiónu.

Cielený výskum a financovanie

V rámci projektu sa tiež vytvorila online databáza s viac než 2 400 položkami výskumných a technologických inštitútov a súvisiacich podnikov, v ktorej sa dajú vyhľadávať informácie o poskytovateľoch výskumu v susediacich regiónoch rýchlo a cielene podľa regiónu a predmetu činnosti. Okrem toho bol zavedený systém poukážok na poskytovanie finančnej pomoci na zriadenie virtuálnej siete spoločností, ktoré sú v súčasnosti aktívne v regióne Centrope v oblasti letectva. MSP mohli v rámci 10 mesiacov od získania poukážok požiadať o financovanie aktivít, ako sú vývoj nových produktov alebo prototypov, vypracovanie podnikateľských plánov, príprava odborného vzdelávania v oblasti nových technológií alebo analýza potenciálu technologického transferu.

A napokon bola v rámci projektu vytvorená akadémia, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie pre pracovníkov výskumu a vývoja zamerané na to, ako vytvárať nadnárodné partnerstvá, ako prekonávať medzikultúrne prekážky a kde sa dajú nájsť potenciálne zdroje financovania projektov v regióne Centrope. Kurzy sa uskutočňujú formou štyroch seminárov vo všetkých štyroch krajinách regiónu Centrope a ich súčasťou sú vždy inovačné kluby, ktoré zahŕňajú exkurzie do terénu na stretnutia s inovačnými lídrami a stretnutia s miestnymi odborníkmi a úspešnými začínajúcimi podnikmi.

Celkové investície do projektu „CENTROPE TT: Nástroje na podporu nadnárodných inovácií v regióne Centrope“ predstavujú 1 747 003 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 1 389 262 EUR z nadnárodného programu spolupráce Stredná Európa (INTERREG IVB 2007-2013) na obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

03/06/2015