Budovanie cezhraničnej spolupráce v cezhraničných regiónoch Slovenska a Českej republiky

V projekte „Budúcnosť ruka v ruke – budovanie cezhraničnej spolupráce” sa vytvára sieť v cezhraničnom regióne Slovenska a Českej republiky, pričom osobitný dôraz sa kladie na environmentálne vzdelávanie a kultúru. 

Ďalšie nástroje

 

" V projekte sa vytvorila dobre fungujúca cezhraničná sieť, ktorá sa úspešne zameriava na rozvoj spolupráce medzi regionálnymi a miestnymi aktérmi v oblasti environmentálneho vzdelávania a kultúry. "

Zuzana Máčeková, riadiaci orgán

Hoci kedysi boli súčasťou jedného štátu po rozdelení bývalého Československa sa mestá v pohraničnom regióne postupne vzďaľovali, čoho výsledkom je celkovo nedostatočná spolupráca vo viacerých významných oblastiach politiky. 

V nadväznosti na túto situáciu sa v projekte „Budúcnosť ruka v ruke – budovanie cezhraničnej spolupráce” stanovil cieľ na vytvorenie cezhraničnej siete medzi regionálnymi a miestnymi aktérmi, pričom osobitný dôraz sa kladie na environmentálne vzdelávanie a kultúru. 

Príroda napríklad nepozná vnútroštátne hranice, a preto je nutná spolupráca obidvoch krajín, aby sa čo najlepšie riešili environmentálne otázky ovplyvňujúce obidve strany hranice. Vďaka spoločnej histórii majú tieto pohraničné oblasti takisto spoločnú a jedinečnú kultúru, ktorú možno zachovať len pri spolupráci obidvoch krajín.

Posun k udržateľnej spolupráci

Podľa koordinátorov projektu bolo nutné podnietiť vytvorenie nových vzťahov vychádzajúcich zo spolupráce medzi partnermi, z ktorých vzniknú ďalšie nadväzujúce činnosti, a napokon udržateľná integrácia politík a činností. Vykonávaním týchto činností bude možné prekonať tradičné administratívne a kultúrne prekážky, ktoré bránia česko-slovenskej spolupráci. 

Projekt sa začal v mestách Slavičín, Uhrovec, Modrá a Tupesy, ktoré sa rozhodli zaviesť spoločné zasadnutia s cieľom položiť základy hlbšej spolupráce. Prínos tohto úsilia na seba nenechal dlho čakať a spoločné zasadnutia sa rýchlo zaviedli aj v ďalších miestach regiónu. Rozšíril sa aj ich cieľ – presadzuje sa na nich intenzívna spolupráca medzi regionálnymi hráčmi a zostavuje sa návrh postupu na prekonanie pohraničných prekážok pomocou prenosu informácií a skúseností v oblasti vzdelávania, a konkrétne v oblasti environmentálneho vzdelávania a kultúry. 

Cezhraničná identita 

Konečným cieľom projektu bolo síce vytvoriť nové jedinečné cezhraničné tradície, no napokon sa dosiahlo oveľa viac. Projektom sa úspešne zvýšila vzdelanostná úroveň, zaviedli sa inovačné metódy spolupráce, zlepšili sa všeobecné životné podmienky v oblasti a pravdepodobne najdôležitejším úspechom bolo spojenie obyvateľov pohraničného regiónu pri vytváraní jednotného chápania identity.    

Z projektového úsilia podľa koordinátorov priamo vyplynulo, že región sa v súčasnosti teší novým partnerstvám, ktoré prispeli k vnútornému prepojeniu kultúr a vytvoreniu nových priateľstiev. Znížili sa napríklad jazykové bariéry vďaka rozhodnutiu vydávať vzdelávacie materiály v obidvoch jazykoch. Zároveň to prispelo k vzájomnej výmene skúseností medzi českými a slovenskými učiteľmi. Na základe tejto výmeny si mohli učitelia zlepšiť vyučovacie metódy a zlepšiť tak vzdelanostnú úroveň obyvateľov oblasti. 

Projekt tiež uľahčil koordináciu likvidácie odpadov, čoho výsledkom je udržateľnejší environmentálny systém na obidvoch stranách hranice. Tieto dva regióny začali tiež spoločne rozvíjať cestovný ruch, čo viedlo k zvýšeniu počtu turistov a tržieb pre všetkých.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ 

Celková investícia na projekt „Budúcnosť ruka v ruke – budovanie cezhraničnej spolupráce” dosahuje 341 003 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispieva sumou 263 733 EUR v rámci operačného programu „Slovensko – Česká republika” na programové obdobie 2007 – 2013. Investícia spadá do priority „Podpora sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja a spolupráca v cezhraničnom regióne“. 

Termín návrhu

31/08/2016