Znižovanie rizika povodní v Podunajskej nížine

Projekt DANUBE FLOODRISK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zaviedol najúčinnejšie opatrenia na zníženie rizika povodní v tomto regióne, čo prináša obrovské výhody pre vidiecke a mestské životné prostredie.

Ďalšie nástroje

 
Letecká snímka povodňovej oblasti Dunaja. Letecká snímka povodňovej oblasti Dunaja.

Na tomto projekte spolupracovali vedci, štátni zamestnanci, mimovládne organizácie a zainteresované subjekty zo všetkých krajín podunajskej oblasti. Spoločne zostavili škálovateľný systém máp povodňového ohrozenia pre povodňové oblasti Dunaja. Projektový tím tiež predložil súbor opatrení na zmiernenie povodní, nové územné plány a hodnotiace nástroje hospodárskeho rozvoja v povodňových oblastiach. Je veľmi dôležité, že ich práca pomohla zvýšiť povedomie o riziku povodní medzi kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane širokej verejnosti.

Dunaj je jednou z najdôležitejších prírodných osí v juhovýchodnej Európe, ktorá spája väčšinu krajín tohto regiónu. Katastrofálne povodne v roku 2006 po prvýkrát odhalili, aká je táto oblasť citlivá voči extrémom počasia. Okrem toho v dôsledku nedávno zvýšeného počtu priemyselných stavieb a ľudských obydlí sa škody spôsobené povodňami značne zvýšili.

Cezhraničná spolupráca

Na adekvátne vyhodnotenie a zmapovanie povodňového rizika bolo nevyhnutné zaujať medzinárodný, interdisciplinárny prístup zameraný na zainteresované strany. A keďže sú v manažmente povodňových rizík zapojené mnohé subjekty, kľúčovým prvkom tohto projektu bola harmonizácia. Táto „spoločná interpretácia“ udalostí zahŕňala stanovenie cieľov a pomohla pri riešení hlavných technických problémov.

Tento projekt je hlavným príspevkom k činnosti v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť prostredníctvom prioritnej oblasti č. 5 „Environmentálne riziká“ a je prvým krokom k vytvoreniu a prijatiu spoločného zastrešujúceho plánu pre manažment povodní v podunajskej oblasti do roku 2015. Vďaka projektu DANUBE FLOODRISK sa zlepšili socioekonomické podmienky v povodí Dunaja a znížila sa výška škôd spôsobených povodňami v tejto povodňovej oblasti. Tento projekt zároveň zlepšil dlhodobý rámec strategického plánovania manažmentu povodňových rizík. Podľa odborníkov má projekt ďalekosiahle strategické zameranie presahujúce manažment rizík a mohol by sa stať pilotným projektom pre operačný program Juhovýchodná Európa.

Projekt vytvoril 28 nových pracovných miest v projektovom a finančnom manažmente. Boli tiež vytvorené stovky pracovných miest v oblastiach predchádzania povodniam.

„Projekt DANUBE FLOODRISK zaviedol stálu nadnárodnú spoluprácu medzi všetkými krajinami programu Juhovýchodná Európa. Všetci zainteresovaní získali rozsiahle vedomosti o stratégii, prioritách a metódach manažmentu povodňových rizík. Okrem toho sa harmonizovali hydraulické modely a vytvorila sa spoločná databáza a mapy povodňových rizík.“

  • Dr. Mary-Jeanne Adler, vedecká riaditeľka, odborná poradkyňa Ministerstva životného prostredia a lesov

Celkové investície a financovanie EÚ

Celková investícia pre projekt „Danube Floodrisk“ je 6 376 563 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 5 003 647 EUR prostredníctvom nadnárodného programu spolupráce Juhovýchodná Európa  na programové obdobie rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

04/05/2014