Zlepšovanie vnútrozemskej navigácie na najdlhšej rieke EÚ

Hospodárstvo juhovýchodnej Európy by malo v budúcnosti profitovať zo zlepšení v oblasti riadenia nákladnej a osobnej dopravy po Dunaji.

Ďalšie nástroje

 
Správna rada zložená zo zástupcov ôsmich krajín podunajskej oblasti, ktoré sa podieľali na projekte. Správna rada zložená zo zástupcov ôsmich krajín podunajskej oblasti, ktoré sa podieľali na projekte.

Dunaj je s celkovou dĺžkou 2 888 km najdlhšou riekou v Európskej únii.  Táto medzinárodná vodná cesta pramení v Čiernom lese v Nemecku a po väčšinu svojho toku smeruje na juhovýchod. Preteká cez desať krajín a štyri hlavné mestá a napokon ústi do Čierneho mora.

Keďže riečna doprava sa čoraz viac považuje za úsporný a ekologický spôsob dopravy, vznikol projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations, Sieť správ Dunajskej vodnej cesty), ktorý skúma, ako možno zlepšiť správu povodia rieky – označenej ako paneurópsky dopravný koridor VII –, a naplno tak využiť jej potenciál dôležitej dopravnej cesty pre juhovýchodnú Európu.

Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť zintenzívnením spolupráce a výmenou poznatkov a osvedčených postupov medzi vnútroštátnymi správami vodných ciest, ktoré sú zodpovedné za správu povodia rieky. Na projekte sa podieľalo desať agentúr z ôsmich rôznych štátov podunajskej oblasti.

Spolupráca a výmena informácií

Projekt zahŕňal spoluprácu na národných akčných plánoch, štúdie uskutočniteľnosti, dvojstranné projekty a vykonávacie usmernenia na zlepšenie údržby vodnej cesty a inžinierskych prác na nej. Jeho súčasťou bola aj výmena informácií o hydrologických a hydrografických úlohách, zlepšenie fyzickej dostupnosti vodnej cesty a skvalitnenie elektronických navigačných máp.

V rámci tohto 36-mesačného projektu, ktorý sa skončil v roku 2012, sa rozšírili aj informačné a komunikačné siete, aby sa údaje o vodnej ceste sprístupnili správam susedných krajín, tretím stranám a používateľom. 

Vedúci projektu Markus Schedlbauer povedal, že hoci ešte stále zostáva dosť práce, projekt ukázal, že rôzne správy Dunajskej vodnej cesty dokážu napriek kultúrnym rozdielom spolupracovať na plnení spoločného cieľa. 

Osvedčeným postupom použitým v projekte NEWADA sa venuje pozornosť v programe nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa i v akčnom pláne pre stratégiu pre podunajskú oblasť. Už je schválený aj nadväzujúci projekt NEWADA duo, ktorý bude pokračovať v práci partnerstva NEWADA.

„Po prvýkrát sa podarilo vytvoriť udržateľnú sieť medzi správami vodnej cesty. Zaviedli sa aj konkrétne opatrenia a vypracovali sa finančné plány budúceho rozvoja tejto siete.“

- Markus Schedlbauer, vedúci projektu


Celkové investície a financovanie zo strany EÚ

Celkové investície do projektu „NEWADA: Network of Danube Waterway Administrations“ predstavovali sumu 2 862 781 EUR, z ktorej Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 2 224 960 EUR prostredníctvom nadnárodného programu spolupráce Juhovýchodná Európa na programové obdobie rokov 2007 – 2013. Partneri projektu prispeli sumou 431 182 EUR a krajiny mimo EÚ, ktoré sa zúčastnili na projekte, mali k dispozícii sumu 208 404 EUR z nástroja predvstupovej pomoci.


Termín návrhu

31/10/2013