Zahatanie prílivovej vlny v regiónoch ohrozených povodňami

Početnosť a multidisciplinarita – to sú znaky prístupu prijatého v rámci projektu FLAPP, v ktorom sa spojili snahy 15 krajín a ich výsledkom sú praktické spôsoby riešenia nebezpečenstva povodní. Projekt FLAPP (FLood Awareness & Prevention Policy in border areas, Politika informovania o povodniach a prevencii v pohraničných oblastiach) umožnil vytváranie partnerstiev, ktoré by inak nikdy nevznikli, a viedol k zavedeniu opatrení, ako napríklad prognózovania povodní a riadenia povodí, s cieľom chrániť ľudí, prírodu a hospodársky rozvoj v ohrozených pohraničných oblastiach.

Ďalšie nástroje

 
Letecká snímka povodňovej oblasti Dunaja. Letecká snímka povodňovej oblasti Dunaja.

„Praktické uplatnenie holandského projektu „Priestor pre rieku“ bolo zaujímavé. Videl som, že prevencia povodní a rozvoj prírody sa dajú zlúčiť, ak je k dispozícii dostatok priestoru. Tieto informácie môžem využiť vo svojej práci, pri vypracovaní návrhu opatrení pre našu regionálnu samosprávu.“
Josu Elso, vedúci projektu GAVRN, Navarra, Španielsko

Pre obyvateľov oblastí, na ktoré sa vzťahuje projekt FLAPP, nie sú povodne žiadnym prekvapením, takže skúsenosti 37 partnerov s vodohospodárstvom z povodí 12 riek sú pozitívom. Partneri si vymieňajú skúsenosti od Írska po Grécko a od Estónska po Španielsko, ktoré potom využívajú v praxi.

Nápady sa premietajú do osvedčených postupov

Hlavným partnerom siete FLAPP bol euroregión Mása-Rýn (Maastricht, Holandsko). Hlavným cieľom partnerov projektu bolo maximalizovať protipovodňovú ochranu, prognózovať povodne, šíriť informácie a obmedziť škody. K miestnym a regionálnym vodohospodárom sa ako partneri pripojili aj výskumní pracovníci z univerzít a mimovládne organizácie, čo len prehĺbilo záber projektu. Návrhy plynúce zo siete v súvislosti so systémom riek a tokov sa čoskoro včlenili do príslušných nástrojov, ako napríklad do Mapy osvedčených postupov, Zoznamu osvedčených postupov a odporúčaní pre politiky európskych a vnútroštátnych orgánov.

Prevencia povodní zo všetkých uhlov

Partneri projektu si pod drobnohľad vzali 15 hraničných oblastí (vrátane krajín mimo EÚ) a pokrývajú rôznorodé spádové oblasti vrátane riek Dunaj, Tisa, Evros, Ebro, Nemunas, Mása, Rýn, Scheldt, Labe a Odra. Partneri preskúmali protipovodňovú ochranu na základe konštrukčných a priestorových opatrení, trvalo udržateľného vodohospodárstva, predovšetkým v dôležitých ekologických oblastiach, v oblasti riadenia kalamít a cezhraničnej spolupráce s cieľom stimulovať prístup z hľadiska povodí a informovať verejnosť o povodniach. Predstavili sa nové koncepcie riadenia povodní („Riečne územie“ a „Priestor pre rieku“), o ktorých prebehla diskusia. Stratégia projektu FLAPP komunikuje informovanosť a prevenciu formou internetovej stránky, brožúr, značiek a letákov, ako aj formou správ o protipovodňových politikách, informačných systémov a cezhraničných máp.

Rozvíjajúca sa spolupráca pozdĺž brehov riek

Projekt bol rozhodujúci pre usporiadanie cezhraničných schôdzí zameraných na preskúmanie povodní a znečistenia, napríklad aj pri delte rieky Nemunas na litovsko-ruskej hranici. V iných oblastiach sa plánuje preklad írskych usmernení do gréčtiny a ich uplatnenie v delte rieky Evros, riadenie protipovodňovej ochrany v Szegede a Budapešti (Maďarsko) sa inšpirovalo z mobilných priehrad v Maastrichte (Holandsko), kým Protipovodňové informačné stredisko povodia Tisy získalo podnety od Saského protipovodňového strediska.


Termín návrhu

17/12/2009