Projekt v moravsko-dyjských mokradiach zvyšuje cestovný ruch šetrný k prírode a posilňuje ekologické povedomie

Projekt Ramsar Eco NaTour prináša do moravsko-dyjských mokradí v Rakúsku a na Slovensku a do blízkeho Moravského poľa cestovný ruch šetrný k prírode. Obe oblasti sú chránenými územiami v rámci Ramsarského dohovoru, keďže sa tam nachádza široké spektrum voľne žijúcich zvierat a rastlinných druhov. Prínosom projektu pre krajinu je vytváranie rekreačných oblastí pre mestá Viedeň a Bratislava. Zlepšuje tiež miestnu informovanosť a regionálnu spoluprácu v oblasti zmeny klímy a ochrany biodiverzity.

Ďalšie nástroje

 
Oblasti vymedzené v rámci Ramsarského dohovoru pomáhajú pri ochrane prírody cez hranice © Ramsar EcoNaTour Oblasti vymedzené v rámci Ramsarského dohovoru pomáhajú pri ochrane prírody cez hranice © Ramsar EcoNaTour

Riadenie cestovného ruchu

Hoci obe krajiny okolo rieky Morava využívajú územie odlišným spôsobom, výzvy v oblasti ochrany prírody sú podobné v Rakúsku aj na Slovensku a projekt v oboch krajinách fungoval na miestnej úrovni. V rámci projektu sa podarilo vytvoriť cezhraničnú mapu moravsko-dyjských mokradí s náčrtom oblastí dôležitých z hľadiska ochrany prírody a vymedzením najsľubnejších miest na rozvoj cestovného ruchu. Mapa ponúkla usmernenia a odporúčania pre rôzne oblasti mokradí vrátane „prednostne prírodných“ oblastí a rekreačných oblastí. Vďaka mape možno riadiť aktivity cestovného ruchu v súlade s usmerneniami o ochrane prírody. Turistom a miestnym obyvateľom zas umožňuje užívať si mokrade a zároveň chrániť ekosystém.

Obnovil sa aj historický veterný mlyn. V jeho suteréne sa nachádza prezentačná miestnosť s ponukami prehliadok, viacjazyčných expozícií a s informáciami, ktoré majú pritiahnuť návštevníkov. Trvalú expozíciu v mlyne budú tvoriť informácie o suchých biotopoch v cezhraničnej oblasti.

Vzdelávanie a informovanosť

Vzdelávanie verejnosti a zvyšovanie informovanosti o dôležitosti ochrany oblastí vymedzených Ramsarským dohovorom boli kľúčovými prvkami projektu. V oboch krajinách sa spojili školy a zainteresovaní občania, aby vytvorili modelové koncepty ochrany pre vybrané biotopy v Moravskom poli a moravsko-dyjských mokradiach. Učitelia a vyslanci projektu budú pokračovať v tomto úsilí prácou na ďalších projektoch a vzdelávaním ďalších ľudí v oblasti.

Pedagógovia v sfére ekologického vzdelávania dostali školenie o ochrane prírody a budú naďalej zlepšovať informovanosť o tejto problematike a pracovať na ďalších projektoch ochrany prírody. Projekt Eco NaTour zahŕňal dlhodobé vzdelávacie programy určené na motiváciu školákov a sprievodcov v prírode vo vybraných školách. Zameral sa na piesočné duny, vodné živočíchy, suché biotopy a i. Celý projekt fungoval na miestnej úrovni, aby sa zabezpečil dlhodobý účinok vynaloženého úsilia. Z dlhodobého hľadiska je totiž práve pri miestnej komunite najväčšia pravdepodobnosť, že si udrží záujem. 

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Ramsar EcoNaTour“ boli 505 960 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 430 050 EUR v rámci operačného programu „Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko“ v programovom období rokov 2007 – 2013 v rámci prioritnej osi „Spolupráca a spoločné riadenie chránených oblastí“.

Termín návrhu

08/07/2015