Zavádzanie harmonizovaného rozvoja v cezhraničnom regióne medzi Rakúskom a Slovenskom

RegioStars 2012 FinalistHlavné mesto Slovenska Bratislava a susedné regióny Rakúska sa prostredníctvom série projektov a spoločných iniciatív v rámci projektu BAUM zapojili do cezhraničnej spolupráce s cieľom harmonizovať rozvoj regiónu.

Ďalšie nástroje

 

Regionálna spolupráca mesta Bratislavy (BAUM – Bratislava Urban Regional Cooperation) je spoločnou iniciatívou spolkových krajín Dolného Rakúska a Burgenlandu, hlavného mesta Slovenska Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Jej cieľom je vytvoriť v regióne BAUM platformu na riadenie jeho územného rozvoja pre všetky zainteresované strany.

Po vstupe Slovenska do EÚ sa v regióne zintenzívnil cezhraničný pohyb, ľudia žijúci na rakúskej strane pracujú na Slovensku a naopak. Školy a materské školy sú opäť plné a mnoho detí v regióne sa vzdeláva dvojjazyčne.

Rozvoj prímestských oblastí

Silný dynamický rast Bratislavy ovplyvňuje rakúsky vidiek zvýšeným dopytom po nových sídlach, zariadeniach na trávenie voľného času a rekreačných oblastiach. Niekdajšie vidiecke obce sa stávajú prímestskými mestečkami.

Na budúci rozvoj Bratislavy a okolitých mestečiek je potrebná správne vyvážená stratégia zameraná na obmedzenie nevítaných aktivít v pohraničnej oblasti, napríklad nekontrolovaného rozširovania.

V priebehu projektu BAUM sa vytvorí prvá riadiaca štruktúra cezhraničnej mestskej regionálnej spolupráce. Vytvorením spoločnej platformy sa zadefinujú podmienky budúceho regionálneho rozvoja a všetky zainteresované strany sa dohodnú na jasných základoch systematického rozvoja.

Regulácia a investície

Kombináciou regulačných a investičných činností na oboch stranách hranice riadiaca štruktúra mesta a jeho okolia výrazne zníži výskyt negatívnych účinkov rozširovania mesta Bratislavy.

Projekt zahŕňa stretnutia medzi slovenskými a rakúskymi obcami a mestom Bratislava zamerané na poskytovanie informácií, spoluprácu a koordináciu. V rámci projektu sa vytvára spoločné vnímanie obrazu regiónu, čím sa zabezpečia udržateľné podmienky pre jeho budúci rozvoj napríklad z hľadiska mobility, rozvoja sídiel, sociálnych záležitostí atď.

Začína sa nová fáza spolupráce s ešte konkrétnejšími cieľmi, ako je vytvorenie viacstrannej odbornej platformy (MEP) ako základu realizácie koncepcie mestského a regionálneho plánovania (URPC), ktorá je kolektívnou víziou rozvoja regiónu zjednocujúcou záujmy všetkých zainteresovaných strán.

Po ukončení projektu sa odborná platforma zachová a bude koordinovať budúci rozvoj pohraničnej oblasti. Bude fungovať ako trvalý zdroj informácií pri všetkých rozhodnutiach ovplyvňujúcich každodenný život v pohraničnej oblasti.

Zachová sa aj riadiaca štruktúra cezhraničnej mestskej regionálnej spolupráce, ktorá bude pomáhať pri každodennej komunikácii medzi rakúskymi a slovenskými obcami a regiónmi.

Celkové financovanie a financovanie EÚ

Projekt „Baum – Bratislava Územný Manažment/Regionálna spolupráca mesta Bratislava“ má celkový oprávnený rozpočet 690 959 EUR s príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 587 315 EUR na programové obdobie 2007 – 2013.

Termín návrhu

01/01/2007