Inovatívny Alpsko-karpatský koridor obnovuje významnú migračnú trasu pre divoké zvieratá.

RegioStars 2012 FinalistDiaľnice a veľké sídla medzi Alpami a Karpatmi sú prekážkou tradičnej trasy divokých zvierat. Zelené mosty a iné opatrenia v súčasnosti pomáhajú udržiavať a obnovovať Alpsko-karpatský koridor a umožňujú rozvoj populácií divokých zvierat.

Ďalšie nástroje

 

Pohoria Alpy a Karpaty, ktoré sa rozkladajú na opačných stranách hranice medzi Rakúskom a Slovenskom, sú najväčším zdrojom biologickej rozmanitosti v strednej Európe. Alpsko-karpatský koridor medzi týmito pohoriami, ktorý bol v minulosti hlavnou migračnou trasou divokých zvierat prekračujúcich Dunaj, narušil hospodársky rozvoj.

Tlak na využívanie územia v oblasti medzi Viedňou a Bratislavou je značný a je potrebné riešenie, ktoré spojí ekologické požiadavky a hospodársku činnosť. V rámci stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR) sa koridor obnovuje a jeho cieľom je znova prepojiť východné výbežky Álp a Západné Karpaty a podporiť tak ekologické prepojenie a udržateľný rozvoj celého regiónu.

Spoločná cezhraničná platforma

Projekt spája rôzne inštitúcie, mimovládne organizácie, univerzity, ako aj diaľničné spoločnosti a regionálne a spolkové orgány z Rakúska a Slovenska, a vytvára spoločnú cezhraničnú platformu, ktorá umožňuje migráciu populácií divokých zvierat a výmenu genetickej informácie medzi nimi.

Očakáva sa, že tento projekt, ktorý je jedným z prvých projektov realizovaných v rámci EUSDR, zvýši aj rekreačnú príťažlivosť regiónu a informovanosť obyvateľstva o otázkach životného prostredia.

Akčný plán pre koridor

Výsledkom je spoločný rakúsko-slovenský akčný plán pre koridor, ktorý sa zaoberá využitím územia, komunikáciou, vedeckými základmi, ochranou a územným plánovaním. Po ukončení projektu sa príručka realizácie stane referenčným materiálom pre podobné projekty v budúcnosti. Vypracuje sa aj podrobná príručka o územnom plánovaní, ktorá transformuje ciele územného plánovania na nástroje plánovania pre všetky regionálne samosprávy.

Momentálne prebieha výstavba systému „zelených mostov“, ktoré umožnia jednoduchý prechod divokých zvierat. Prvý takýto most sa postaví v Rakúsku na diaľnici A4 medzi Viedňou a Budapešťou. Podobný prechod pre divoké zvieratá na zlepšenie ekologického prepojenia sa stavia aj na Slovensku nad diaľnicou z Bratislavy do Brna. Štruktúra koridoru umožnila vytvorenie fóra pre vedúcich predstaviteľov uvedených regiónov, kde si môžu vymieňať myšlienky a rozvíjať riešenia použiteľné nielen v rámci chránenej oblasti, ale celého regiónu.

S cieľom zaistiť dlhodobú kontinuitu podpísali kľúčové zainteresované strany memorandum o porozumení, ktoré môže prispieť k udržateľnému rozvoju v ich oblasti zodpovednosti. Príslušné plány územného rozvoja na regionálnej a spolkovej úrovni sa navyše premietnu do výsledkov a odporúčaní tohto projektu.

Celkové financovanie a financovanie EÚ

Projekt „Alpsko-karpatský koridor“ má celkový oprávnený rozpočet 1 852 450 EUR s príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 427 519 EUR na programové obdobie 2007 – 2013.

Termín návrhu

01/01/2007