Platforma DUO**Stars zlepší podnikateľské prostredie a odbornú prípravu v oblasti moderných technológií

Inovatívny program na podporu vytvárania sietí a podnikania, ktorý prebieha na oboch stranách rakúsko-slovenskej hranice, má za cieľ zatraktívniť región pre podnikateľské subjekty.

Ďalšie nástroje

 
V rámci letnej školy organizovanej ako súčasť projektu mladí ľudia navštívili podniky zamerané na inžinierstvo a moderné technológie, vďaka čomu mohli zistiť viac o kariérnych možnostiach v týchto oblastiach. V rámci letnej školy organizovanej ako súčasť projektu mladí ľudia navštívili podniky zamerané na inžinierstvo a moderné technológie, vďaka čomu mohli zistiť viac o kariérnych možnostiach v týchto oblastiach.

" Verejné inštitúcie ako aj súkromné podniky dúfajú, že sa im podarí zatraktívniť cezhraničný región a zaviesť do praxe skutočnú platformu na výmenu poznatkov, čo v budúcnosti vytvorí nové pracovné príležitosti. "

Dr. Ewald Kloser, vedúci projektu

Regióny Dolné Rakúsko a Trnavský kraj na Slovensku boli niekoľko desaťročí oddelené železnou oponou, čo viedlo k značným rozdielom v hospodárskom rozvoji oboch regiónov. V súčasnosti stále pretrvávajú stereotypy a predsudky na oboch stranách hranice, preto je jedným z cieľov projektu DUO**STARS zmeniť postoje, ktoré majú niektorí ľudia vo vzťahu k svojim najbližším susedom.

Projekt sa zameral najmä na rozvoj moderných technológií, najmä na odvetvia automobilového a leteckého priemyslu a elektroniky. To sa dosiahlo vďaka podpore vytvárania sietí a odbornej prípravy, rozvoju cezhraničného poskytovania ľudských zdrojov a marketingu regiónov.

Podpora elektronického vzdelávania

Príklady práce na projekte zahŕňajú podporu nových komunikačných technológií, ako je napríklad zavedenie elektronického vzdelávania a videokonferencií medzi pracovníkmi v automobilovom a leteckom priemysle. Vďaka tomu mohli podniky zabezpečiť vzdelávanie v oblasti navrhovania a výroby uhlíkových vlákien/epoxidových komponentov s využitím techniky nazvanej odlievanie živice do priebežnej formy. Tieto nové ľahké kompozity majú znížiť hmotnosť a tým šetriť energiu. Kurzy prebiehali pod vedením svetovo uznávaných odborníkov a zúčastnili sa na nich skúsení inžinieri z malých, stredných a veľkých podnikov, ktorí využívali internetovú vzdelávaciu platformu. Na doplnenie teoretickej výučby boli v slovenskej továrni na výrobu kompozitov zorganizované praktické školenia.

Projekt zahŕňal aj iniciatívu elektronického obstarávania, vďaka čomu mali zúčastnené podniky možnosť posilniť svoju pozíciu na medzinárodných trhoch prostredníctvom zvýšenia predaja a zlepšenia svojho konkurenčného postavenia v dôsledku nákladovo efektívneho prístupu k dodávateľským sieťam.

Investície do budúcej generácie

V rámci projektu sa okrem toho vyše sto študentov stredných škôl a univerzít zúčastnilo letných škôl a akadémií. Tieto aktivity poskytli potenciálnym mladým učňom príležitosť získať informácie o kariérnych možnostiach v technických profesiách. Viedli tiež k vytvoreniu cenného cezhraničného partnerstva medzi školami v St Pöltene a v Trnave, ktoré bude pokračovať aj po skončení projektu.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkový rozpočet projektu „DUO**Stars Zentraleuropäische Plattforminitiative für Hochtechnologiebranchen“ predstavoval 2 399 419 EUR, z čoho Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 2 039 506 EUR z operačného programu cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

15/10/2014

Videá