Spolupráca v strednej Európe pri riešení výziev súvisiacich so starnúcou spoločnosťou

Demografické zmeny na pracoviskách predstavujú problém, keďže pracujúci vo veku nad 60 rokov začínajú počtom prevyšovať pracujúcich s nižším vekom. V rámci projektu „Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť“ sa však vypracovala stratégia pre spoluprácu s cieľom minimalizovať negatívne dôsledky týchto zmien v strednej Európe.

Ďalšie nástroje

 
CE-Ageing Platform CE-Ageing Platform

" Projekt preukázal, že hľadanie riešení a odpovedí na výzvy týkajúce sa starnúcej spoločnosti vyžaduje účinnú a udržateľnú spoluprácu medzi vládami, sociálnymi partnermi a organizáciami na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. "

Mirna Prebanda z Komory práce Horného Rakúska

Projekt vznikol s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a partnermi pre posilnenie hospodárskeho rastu, regionálneho rozvoja a sociálnej súdržnosti. „[Projekt] vychádza z presvedčenia, že výzvy súvisiace s prierezovou problematikou starnutia je možné riešiť len spoločne,“ pripomína Mirna Prebanda z Komory práce Horného Rakúska.

Rámec vplyvu

Zriadila sa platforma, ktorá zlepšuje rámcové podmienky prispôsobením politík, procesov a mechanizmov riadenia demografickým zmenám v oblasti regionálneho a mestského rozvoja, zdravotníctva, školstva, trhu práce, migrácie a sociálnej politiky.

Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť umožňuje 13 partnerom projektu z ôsmich krajín získať poznatky z predchádzajúcich činností a výsledkov, ako aj opatrení realizovaných v rámci projektu.

Stratégie v oblasti opatrení

Hlavné činnosti realizované v rámci projektu zahŕňajú spoločnú nadnárodnú Stredoeurópsku stratégiu pre starnúcu spoločnosť, ktorá slúži ako usmernenie pre stredoeurópske krajiny a regióny pri reakcii na demografické zmeny, a to v podobe tematických seminárov, regionálnych stratégií starnutia, regionálnych koncepcií školenia, medzigeneračných stratégií rozvoja ľudských zdrojov, projektov v oblasti rovnováhy pracovného a súkromného života a projektov týkajúcich sa riadenia vzhľadom na vek a rozmanitosť.

Zorganizovalo sa spoločné Fórum o starnutí v strednej Európe, ktorého výročné konferencie sa konali na Slovensku, v Slovinsku a Taliansku. V rámci projektu sa tiež zaviedla internetová databáza Stredoeurópskej vzdelanostnej platformy pre starnúcu spoločnosť, ktorá obsahuje postupy v oblasti aktívneho starnutia, regionálne pilotné programy a všeobecné informácie o krajinách strednej Európy vzhľadom na stratégie v oblasti starnutia, akčné plány a nariadenia vlády.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť“ predstavujú 2 172 985 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 1 721 611 EUR z operačného programu STREDNÁ EURÓPA na programové obdobie rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

22/05/2015