Radšej začať včas! Medzikultúrne vzdelávanie pre deti, žiakov a učiteľov

V rámci projektu financovaného EÚ sa koordinujú cezhraničné vzdelávacie aktivity s cieľom pomôcť slovenským a rakúskym žiakom učiť sa jazyk a zvyky ich susedov

Ďalšie nástroje

 
© Creative Commons © Creative Commons

" Rozhodli sme sa zvýšiť kultúrne porozumenie žiakov, rodičov a učiteľov a vďaka ústretovosti zúčastnených študentov, ktorí slúžili ako kultúrni vyslanci, boli projektové aktivity a ciele prijaté na úrovni spoločenstva. "

Bernhard Schausberger, projektový manažér

V roku 2004 začal región Dolné Rakúsko iniciatívu na podporu jazykov susedných krajín v materských školách a školách, ktoré sa nachádzajú pozdĺž hranice, s využitím metodicko-didaktickej koncepcie. V rámci tejto iniciatívy sa uskutočnili početné exkurzie do rôznych materských škôl na Slovensku, kde sa nadviazali kontakty a položili základy pre intenzívnejšiu spoluprácu. Z tohto základu sa vychádzalo pri projekte bilingválnej materskej školy vo Wolfsthale.

Cieľom projektu bolo koordinovať cezhraničné vzdelávacie aktivity zamerané na pomoc slovenským a rakúskym žiakom pri učení jazyka a zvykov svojich susedov. Projektom sa navyše posilnilo kultúrne porozumenie rodičov a učiteľov. Výsledkom bolo odstránenie určitých prekážok a vytvorenie regionálnych, medzikultúrnych znalostí.

Kultúrni vyslanci

Spájanie cudzích kultúr a národov však nie je nikdy jednoduché, dokonca ani vtedy, keď spolunažívajú ako susedia. Keďže hlavným cieľom projektu bolo zmeniť neznáme na známe, v rámci projektu boli oslovení školáci, aby slúžili ako kultúrni vyslanci.

Tento projekt bol bez toho, aby ho obmedzovali predsudky a strach mnohých dospelých, zameraný na prekonanie kultúrnych prekážok tým, že sa opieral o otvorenosť zúčastnených študentov. Študenti boli požiadaní, aby sa o to, čo sa naučili, podelili s rodičmi, so súrodencami a starými rodičmi – z ktorých sa mnohí začali čoskoro sami aktívne podieľať na aktivitách. Od začiatku projektu v materskej škole sa program rozšíril na gymnáziá a neskôr na miestne orgány s rozhodovacími právomocami, ktorí prijali niektoré aktivity na úrovni spoločenstva.

Obrovský úspech

Výsledkom projektu bolo prijatie 25 učiteľov cudzích jazykov, ktorých osobitným cieľom bolo koordinovať cezhraničné vzdelávacie aktivity, napríklad hranie hier, spievanie v oboch jazykoch, gymnastika, kurzy kultúrnych objavov a jazykové kurzy. Okrem toho boli vytvorené nové prostriedky a učebné materiály na bilingválne aktivity.

Z číselných údajov vyplýva, že projekt bol obrovským úspechom: Na projekte sa zúčastnilo 78 materských škôl a gymnázií, čím sa vytvorilo 47 cezhraničných partnerstiev medzi školami. Celkovo sa na projekte zúčastnilo takmer 5 000 žiakov materských škôl a 3 000 študentov gymnázií. Bonusom navyše bolo vytvorenie 55 nových pracovných miest.

Snáď najväčším úspechom projektu je nadšenie pre kultúrne vzdelávanie, ktoré prijali nielen školáci, ale aj partneri projektu, rodičia a učitelia. Ešte aj dnes, dávno po ukončení projektu, mnohé školy stále využívajú metódy a aktivity, ktoré boli prvýkrát vyvinuté v rámci projektu bilingválnej materskej školy vo Wolfsthale.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „Bilingválna materská škola vo Wolfsthale“ dosahuje 939 748 EUR, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ sa prispieva sumou 798 780 EUR v rámci operačného programu „Európska územná spolupráca medzi Rakúskom a Slovenskou republikou“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

26/01/2018