Využívanie mestského poľnohospodárstva na podporu sociálneho začlenenia v podunajskom regióne

V projekte AgriGo4Cities sa využíva mestské a prímestské poľnohospodárstvo, aby sa zmenili vzorce správy a posilnili sa verejné inštitucionálne kapacity v mestách podunajského regiónu v záujme riešenia sociálno-ekonomického vylúčenia a podnecovania udržateľného mestského rozvoja. Na tento účel sa vytvára metodika účastníckeho plánovania, ktorá by sa mala začleniť do verejných rozhodovacích postupov.

Ďalšie nástroje

 
The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik

" Keďže obrábanie záhrady je úkon základného živobytia a nevyžaduje si špeciálne vzdelanie, projekt AgriGo4Cities sa preukázal ako účinná metóda sociálneho začlenenia. "

Jani Kozina, projektový manažér AgriGo4Cities

V projekte AgriGo4Cities sa vytvorili účastnícke partnerstvá v oblasti metského a prímestského poľnohospodárstva a vytvorili sa akčné plány na túto tému pre šesť miest: Blagoevgrad v Bulharsku, Praha v Českej republike, Székesfehérvár v Maďarsku, Ulcinj v Čiernej Hore, Vaslui v Rumunsku a Velenje v Slovinsku. Zostavil sa katalóg osvedčených postupov účastníckeho mestského a prímestského poľnohospodárstva.

Okrem toho bolo založené nadnárodné partnerstvo viacúrovňového riadenia s cieľom podporiť prístupy k účastníckej správe a sformulovať plán správy účastníckeho mestského a prímestského poľnohospodárstva zameraný na odstraňovanie sociálneho vylúčenia a chudoby.

Účastnícke plánovanie

Miestnym účastníckym plánovaním možno účinne dosahovať väčšie začlenenie, demokratizáciu, tvorivosť a komunitného ducha. Viacero výziev správy v podunajskom regióne je možné prepojiť s nedostatočnou účasťou občanov na rozhodovaní. To vedie k pocitu bezmocnosti, ktorý oslabuje motiváciu na zapojenie sa do správy a vedie k vylúčeniu z politického, zo sociálneho a z hospodárskeho života.

Čím väčšia je priepasť medzi občanmi a orgánmi, tým intenzívnejšia je nedôvera a tým menšia je účasť, najmä v rámci skupín, ako sú chudobní, nezamestnaní, bezdomovci, Rómovia, staršie osoby, ženy a mladí ľudia. Nedostatočnou účasťou sa vyhrocuje nerovnosť, ktorá sa pretavuje do zhoršovania kvality života.

Partnerstvá a plány

Cieľom miestneho partnerstva mestského a prímestského poľnohospodárstva AgriGo4Cities, ktoré tvoria zamestnanci verejnej správy, marginalizované skupiny a iné zainteresované strany, je pomáhať pri zmene tejto situácie prostredníctvom akčných plánov mestského a prímestského poľnohospodárstva. Plány predstavujú jadro projektu – testuje sa v nich metodika AgriGo4Cities na zlepšenie mestského životného prostredia a prispievajú k sociálno-ekonomickej integrácii komunít, ktorým hrozí vylúčenie. Prostredníctvom práce na plánoch tieto komunity získavajú možnosť byť vypočuté.

Vykonávaním plánov sa vytvoril pozitívny impulz, ktorý sa po skončení projektu zachová vďaka plánom nadväzujúcich činností. Tento postup sa opiera o katalóg osvedčených postupov, v ktorom sú predstavené úspešné nápady a projekty účastníckeho mestského a prímestského poľnohospodárstva a v ktorom je zdôraznená významná úloha verejných inštitúcií v rámci takýchto činností.

Nadnárodným partnerstvom sa posilňuje výmena skúseností medzi zamestnancami verejnej správy a presadzujú sa postupy na budovanie inštitucionálnej kapacity, zvýšenie začlenenia a podporu mestského rozvoja prostredníctvom nových foriem mestského a prímestského poľnohospodárstva. 

Prostredníctvom nadväzujúcich činností po projektovom období sa zachová spolupráca. Plán nadnárodnej správy sa preloží do siedmich partnerských jazykov – bulharčiny, češtiny, nemčiny, maďarčiny, čiernohorčiny, slovenčiny a slovinčiny, aby sa zabezpečila široká prístupnosť.

Video

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ 

Celková investícia do projektu „AgriGo4Cities“ je 1 474 190 EUR, pričom príspevok z finančných prostriedkov EÚ bol vo výške 1 253 061 EUR (t. j. príspevok z EFRR je 1 168 642 EUR a príspevok z IPA je 84 419 EUR) v rámci operačného programu „Dunaj“ na programové obdobie 2014 – 2020. Investícia spadá pod prioritu „Inovatívny a sociálne zodpovedný podunajský región“

 

Termín návrhu

04/03/2019