Nová technológia na zlepšenie zhodnocovania odpadu a jeho spracovania v Lučenci na Slovensku

Spoločnosť AGRO CS, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov rastových substrátov na Slovensku, zlepšila a rozšírila svoju prevádzku v Lučenci, obci v Banskobystrickom kraji na juhu Slovenska. Vďaka štrukturálnym fondom EÚ je spoločnosť schopná efektívnejšie spracúvať a pretvárať biologicky rozložiteľný odpad na vysokokvalitné prírodné hnojivá a reagovať tak na rastúci dopyt po týchto výrobkoch.

Ďalšie nástroje

 
One of the new machines Agro CS acquired under the project. ©Ministry of the Environment of the Slovak Republic, OP Quality of Environment (2014-2020) One of the new machines Agro CS acquired under the project. ©Ministry of the Environment of the Slovak Republic, OP Quality of Environment (2014-2020)

" Spoločnosť zásadne zmenila svoj výrobný proces, zlepšila kvalitu a efektívnosť a rozšírila svoju prevádzku. Na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a výrobu prírodných minerálnych hnojív určených pre poľnohospodárske odvetvie sa využíva sofistikovaná moderná technológia. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita na zhodnocovanie a recykláciu odpadov na úroveň 10 000 ton ročne. "

Ing. Jana Čániková – zástupkyňa riaditeľa pre ekonomické záležitosti a ľudské zdroje v spoločnosti AGRO CS Slovakia

Spoločnosť AGRO CS zakúpila modernú a inovačnú technológiu, ktorá zlepšuje a zvyšuje mieru spracovania a zhodnocovania odpadu kompostovacieho zariadenia. Výsledkom je zväčšenie výrobnej kapacity kompostovacieho zariadenia o 10 000 ton neškodného biologicky rozložiteľného odpadu ročne.

Nová výrobná linka bola nainštalovaná v oddelenom zariadení v priestoroch spoločnosti a prevádzkuje sa nezávisle od ostatných zariadení spracovania na mieste.

Lepšia efektívnosť, väčšia konkurencieschopnosť

Novo zakúpená technológia sa používa na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako je hnoj a zelený odpad, na hnojivá určené pre odvetvie poľnohospodárstva. Prichádzajúci odpad sa pripraví, vysuší a vylisuje na granulované hnojivo.

Pomocou nového konverzného procesu si spoločnosť zvýšila konkurencieschopnosť na domácom aj zahraničnom trhu. Vďaka realizácii projektu boli vytvorené tri nové pracovné miesta.

Znižovanie environmentálnej záťaže

Modernizáciou výrobného procesu sa zlepšila kvalita miestneho životného prostredia. Počas procesu sa vytvára oveľa menej znečisťujúcich látok, ktoré by sa inak dostali do ovzdušia, pôdy a vody. Prostredníctvom zvýšenia kapacity na spracovanie odpadu sa znížil počet čiernych skládok v okrese Lučenec a uvoľnil sa tlak na miestne skládky.

Spoločnosť AGRO CS, ktorá má sídlo v Říkove v Českej republike, založila v roku 2000 dcérsku spoločnosť na Slovensku, pretože viac než 50 % výrobkov putovalo na slovenský trh.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“ dosahuje 1 711 728 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispieva sumou 599 104 EUR v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na programové obdobie rokov 2014 – 2020. Investícia spadá do priority „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry“.

Termín návrhu

29/05/2020