Nový efektívny systém zberu odpadov v slovenskom meste Šaľa v mestskej časti Veča

Zámerom tohto projektu bolo zlepšiť životné podmienky marginalizovaných rómskych komunít v slovenskom meste Šaľa v mestskej časti Veča prostredníctvom zníženia negatívneho vplyvu komunálneho odpadu na verejných priestranstvách. Pomocou finančných prostriedkov EÚ sa starý systém zberu odpadov nahradil novými kontajnermi a systémom triedenia. Zlepšil sa tak zber a spracovanie a zabezpečilo sa zredukovanie komunálneho odpadu.

Ďalšie nástroje

 
One of the new waste collection points in the Veča district of Šaľa. ©Ministry of the Environment of the Slovak Republic, OP Quality of Environment (2014-2020) One of the new waste collection points in the Veča district of Šaľa. ©Ministry of the Environment of the Slovak Republic, OP Quality of Environment (2014-2020)

" Prostredníctvom nového systému zberu odpadov v mestskej časti Veča sme podporili udržateľný rozvoj mesta. Týmto inovačným systémom sa nielen zvýšila kapacita zberu odpadov a dostupnosť miest na vyhadzovanie odpadu, ale takisto sa zlepšila hygiena, zmenšil sa zápach a vytvorilo sa čistejšie a krajšie prostredie pre obyvateľov. "

Ing. Eliška Vargová, projektová manažérka, mesto Šaľa

Nový systém využíva centralizované zberné body s polopodzemnými kontajnermi, ktoré sú vyhradené na rôzne druhy odpadkov. Takýmto spôsobom sa v rámci úsilia mesta o udržateľný rozvoj vštepuje kultúra triedenia odpadov a recyklácie.

Moderný prístup k zlepšovaniu verejného priestoru

Nové kontajnery sú umiestnené 1,5 m pod úrovňou terénu a ich výška nad terénom je1,2 m. Umožňuje to ochranu pred vandalizmom a hlodavcami a predchádza sa nepríjemnému zápachu či nadmernému odpadu.

Celkovo bolo zakúpených 88 polopodzemných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v 17 nových zberných stojiskách v celej mestskej časti, vďaka čomu sa zabezpečuje rovnaký prístup k službám pre celú komunitu. Na každom stojisku sa teraz nachádza najmenej jeden kontajner na zmiešaný komunálny odpad. Ostatné kontajnery sú určené na papier, plasty a sklo.

Väčšie výhody, menší negatívny vplyv

Starý systém zberu odpadov pozostával z 30 stojísk, na ktorých sa nachádzalo približne 187 kontajnerov, pričom každý mal kapacitu 1 100 litrov. Nové kontajnery sú vybavené vakmi s objemom 3 – 5 m3. Takto sa výrazne zvýšila zberná kapacita mestskej časti, a súčasne sa zlepšila efektívnosť vyprázdňovania kontajnerov. Zatiaľ čo v starom systéme boli pri vyprázdňovaní ťažkých kontajnerov potrební dvaja operátori, ľahšie vaky je schopný vyprázdňovať jeden operátor s využitím zberného vozidla, a to s menšou námahou a za kratší čas. Zníženie počtu zberných stojísk viedlo k uvoľneniu niekoľkých parkovacích miest.

Vďaka novému systému sa frekvencia zberu znížila o jednu tretinu. Smetiarske vozidlá teraz prichádzajú do tejto zóny dvakrát do týždňa vyzbierať zmesový komunálny odpad a raz do týždňa triedený odpad.

Rozšírenie projektového záberu

Počas inštalácie nových kontajnerov boli obyvateľom rozposlané letáky s informáciami o novom systéme, umiestnení stojísk a s pokynmi o triedení odpadu.

Šaľa sa nachádza v Nitrianskom kraji na juhozápade Slovenskej republiky. Predeľuje ju rieka Váh, pričom samotná Šaľa sa rozprestiera na ľavom brehu a Veča na pravom brehu. Vo Veči žije viac ako jedna tretina z 22 000 obyvateľov mesta.

Vzhľadom na pozitívne výsledky a vplyv projektu vo Veči sa mesto chystá rozšíriť nový systém zberu odpadov.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“ dosahuje 59 309 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispieva sumou 50 412 EUR v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“ na programové obdobie rokov 2014 – 2020.

Termín návrhu

29/05/2020