Podunajská oblasť chce lepšie využiť podnikateľský potenciál vysokovýkonnej výpočtovej techniky

Projekt InnoHPC financovaný EÚ sa s cieľom podporiť výskum a vývoj a inovácie v podunajskej oblasti zameral na vysokovýkonnú výpočtovú techniku.

Ďalšie nástroje

 
The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC

" Projekt InnoHPC patrí k najdôležitejším v histórii Fakulty informatiky v Novom Meste. Projekt nadväzuje na naše doterajšie úsilie priblížiť sa k doteraz nedosiahnuteľnej méte – prepojiť vedu a podnikateľský rozmer. Výsledky projektu potvrdzujú, že je to predsa len možné. Dokazujú tiež, že je možné dosiahnuť cieľ EÚ, ktorý spočíva v inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom rozvoji nielen v Európskej únii, ale aj za jej hranicami. "

Prof. Dr. Borut Roncevic, vedúci Centra excelentnosti Jeana Monneta a projektový manažér InnoHPC

Vysokovýkonná výpočtová technika (HPC) je rýchlo sa rozvíjajúca digitálna technológia, ktorá patrí k zásadným faktorom inovácie a ekonomického rastu. Vďaka koncentrácii výpočtovej kapacity s cieľom dosiahnuť oveľa vyššiu výkonnosť, ako sme zvyknutí pri bežných počítačoch, môže HPC prispieť k riešeniu kľúčových problémov v podnikateľskej oblasti a skrátiť časy potrebné na vývoj výrobkov.

Napriek tomu, že podunajská cezhraničná oblasť už profituje zo solídnej infraštruktúry HPC, naďalej tu zostávajú nedoriešené dva zásadné problémy. V prvom rade ide o nerovnováhu medzi západnými a východnými časťami tejto oblasti. Prevažná časť infraštruktúry sa totiž koncentruje na západe. Druhým problémom je nedostatočná prepojenosť akademického sveta, ktorý využíva najväčšiu časť infraštruktúry HPC, a podnikateľským sektorom, ktorý túto infraštruktúru najviac potrebuje.

Zámerom projektu je posilniť spoluprácu medzi poskytovateľmi HPC, podnikmi, tvorcami politiky a občianskou spoločnosťou, aby sa tieto rozdiely podarilo vyrovnať. Sprístupnením transformačného potenciálu HPC pre všetky priemyselné odvetvia chcú tvorcovia projektu prispieť k celkovej digitálnej transformácii v tomto regióne.

Platforma InnoHPC Lab

Ústrednou súčasťou projektu je platforma InnoHPC Lab, čiže online centrum pre miestnu infraštruktúru HPC a príslušné kompetencie. Prostredníctvom tejto online platformy môžu podnikateľské subjekty využívať široké spektrum integrovaných služieb, nástrojov na budovanie kapacít, ako aj súbor nástrojov podporujúcich udržateľnosť. Cieľom všetkých týchto prostriedkov je zintenzívniť využívanie HPC. V rámci projektu boli ako súčasť tejto platformy vypracované protokoly na prepájanie podnikov, v ktorých je dopyt po kompetenciách HPC, s poskytovateľmi HPC, a to v akademickej oblasti, ako aj v súkromnom sektore.

Cieľom činnosti projektových koordinátorov bolo lepšie porozumieť potrebám podnikateľskej komunity, predovšetkým potrebám malých a stredných podnikov (MSP). Vďaka analýze a kategorizovaniu týchto potrieb dokázali tvorcovia projektu prispieť k tvorbe zásad pri poskytovaní individuálnych školení a podpory pre MSP zameraných na využívanie potenciálu HPC.

Riešenie potrieb podnikateľského sektora

Podľa vyjadrení projektových koordinátorov projekt InnoHPC úspešne pomohol akademikom lepšie porozumieť potrebám malých a stredných podnikov a efektívnejšie s nimi komunikovať. Vďaka tomu sú teraz akademickí pracovníci schopní uplatniť svoje znalosti z oblasti HPC pri riešení problémov v podnikateľskom sektore. Projekt zároveň pomohol malým a stredným podnikom pochopiť potenciál HPC pri riešení problémov, podpore inovácií a podnikateľskom rozvoji.

Záber projektu však ďaleko presiahol čistú teóriu – pretavil totiž teóriu do praxe. Napríklad počas niekoľkých pilotných programov sa tvorcom projektu InnoHPC podarilo využiť HPC pri riešení podnikateľských problémov – to je významný krok smerom k plne digitalizovanému priemyslu v podunajskej oblasti.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia do projektu „Vysokovýkonná výpočtová technika na efektívnu inováciu v podunajskej oblasti (InnoHPC)“ predstavuje sumu 2 054 600 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ a Nástroj predvstupovej pomoci prispeli v rámci operačného „Dunajského nadnárodného programu“ v programovom období 2014 – 2020 sumou 1 746 410 EUR.

Termín návrhu

05/02/2020