Spoluprácou v strednej Európe sa mení správanie v záujme znižovania spotreby energie v budovách

V projekte, ktorý pokrýva osem regiónov v siedmich európskych krajinách, sa dosiahli úspory energie prostredníctvom zmeny správania ľudí, ktorí pracujú v rôznych verejných budovách a používajú ich. Do projektu „Together – Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction“ (Spolu – Dosahovanie cieľa účinnosti prostredníctvom zníženia spotreby) sa zapojilo 84 škôl, múzeí, telocviční a verejných úradov. Metódy projektu si osvojilo viac ako 10 000 osôb vrátane študentov, učiteľov a zamestnancov verejnej správy, ktorí vďaka tomu ušetrili približne 800 kWh energie.

Ďalšie nástroje

 
The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together

" Správanie je dôležité! Budovy energiou nešetria, ľudia áno! Koncoví používatelia musia vedieť, či konajú tak, aby sa účinne dosahovali ciele znižovania spotreby energie a vytvárali pozitívne výsledky. Spätnou väzbou sa upevňuje prístup, ktorým sa správanie neprestajne odvíja od energetickej účinnosti. "

Antonio Zonto, koordinátor projektu

Mnohé programy na úsporu energie sú zamerané na štrukturálne zmeny budov prostredníctvom zabezpečenia vnútornej izolácie, renovácie panelov alebo zavedenia ekologickej energie. V projekte Together sa však uplatnil iný prístup ku skresaniu energetických nákladov a emisií skleníkových plynov. Cieľom bolo zmeniť správanie osôb, ktoré používajú budovy, či už sa v nich bežne zdržujú alebo ich len navštevujú. 

Spoločné úsilie

V záujme dosahovania týchto cieľov projektový tím pristúpil k viacerým krokom, ktoré sa vykonali prostredníctvom ôsmich regionálnych pilotných opatrení. V prvom rade sa zostavil program „vyškolenia školiteľov“, v ktorom sa 250 osôb naučilo, ako je možné šetriť energiou prostredníctvom zmeny správania. Títo školitelia pomáhali vykonávať program Together v zapojených pilotných opatreniach a budovách. 

Projektový tím zaviedol systém merania energetickej spotreby pomocou inteligentných meracích zariadení. Cieľom bolo ukázať používateľom budov, ako môžu svojím správaním postupne zmeniť výsledky. V 71 z 84 zapojených budov boli nainštalované zariadenia na monitorovanie energie, ktoré boli schopné zobrazovať energetickú spotrebu v reálnom čase na nápadných veľkých obrazovkách, ktoré boli umiestnené do verejných priestorov. 

Okrem toho sa využívala zmes hier, vzdelávania a zábavy, aby sa ľudia dozvedeli, aké hodnotné je investovať do osobných úkonov na šetrenie energiou. Tieto činnosti dopĺňali komunikačnú kampaň projektu prostredníctvom rôznych kanálov, ktorá sa realizovala v rámci pilotných projektov.

Trvalá zmena

Napriek tomu, že projekt sa skončil v máji 2019, tím projektu Together je presvedčený, že priniesol trvalú zmenu kultúry. Úspešne sa mu podarilo obrátiť nedostatok iniciatívnosti jednotlivcov, ktorý vyplýva z toho, že používatelia verejných budov neplatia účty za energiu z vlastného vrecka, na kolektívnu iniciatívnosť, ktorá pozostáva zo zmeny osobného správania, no tiež zapojenia iných ľudí. Ďalšie nízko nákladové opatrenia na zníženie spotreby energie zahŕňali hľadanie lepších spôsobov využívania priestorov budovy a zmeny organizačných postupov.

Projekt Together sa vykonával v regiónoch Talianska, Česka, Chorvátska, Slovinska, Slovenska, Maďarska a Poľska.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ 

Celkové náklady na projekt „Together: Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction” dosahuje 2 330 175 EUR, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ sa prispieva sumou 1 958 559 EUR v rámci operačného programu „Interreg Stredná Európa“ na programové obdobie rokov 2014 – 2020. Investícia spadá pod prioritu „Nízkouhlíkové hospodárstvo“. 

 

Termín návrhu

19/11/2019