DANTE: Zlepšenie vnútrozemskej lodnej dopravy na Dunaji

Na projekte DANTE financovanom EÚ spolupracovalo desať krajín a dve medzinárodné organizácie s cieľom zlepšiť administratívne postupy v oblasti vnútrozemskej lodnej dopravy na rieke Dunaj. Po identifikovaní administratívnych prekážok tím projektu DANTE vyvinul osvedčené postupy a vypracoval usmernenia zamerané na zníženie byrokracie a zabezpečenie efektívnych pracovných postupov na rieke a jej splavných prítokoch.

Ďalšie nástroje

 
The Danube flows through 10 countries and is a vital transport route for European businesses. ©CC0 Creative Commons The Danube flows through 10 countries and is a vital transport route for European businesses. ©CC0 Creative Commons

" „Výsledkom práce na projekte DANTE je zníženie časových strát a úspory nákladov spôsobených neefektívnymi administratívnymi predpismi a postupmi, ktoré pre podniky na Dunaji vytvárajú zbytočné finančné zaťaženie. Dosiahnuté úspechy vedú k lepšiemu postaveniu vnútrozemskej vodnej dopravy, keďže zvyšujúci sa dopyt po doprave premietajú do vnútrozemskej vodnej dopravy ako ekologického spôsobu dopravy s nízkymi emisiami uhlíka.“ "

Alexandru Capatu, zakladateľ a bývalý predseda predstavenstva/Pro Danube International

Projekt DANTE sa zameriaval na tie oblasti, v ktorých administratívne prekážky zjavne znižovali efektívnosť vnútrozemskej vodnej dopravy: hraničná polícia, dane a clá; navigácia a riadenie dopravy; prístavné orgány a správy prístavov; správy vodných tokov a kanálov; kontroly zdravia a zvládanie katastrof. Projekt bol spoločnou iniciatívou organizácií verejného a súkromného sektora zodpovedných za tvorbu pravidiel alebo operácie na rieke.

Nástroj na podávanie správ

Na získavanie pripomienok a nápadov od zainteresovaných strán bol v rámci projektu vytvorený online zdroj na podávanie správ, nadnárodný nástroj na podávanie správ o prekážkach vnútrozemskej lodnej dopravy (IWT Barrier Reporting Tool), ktorý umožnil používateľom dopravy na Dunaji podávať správy o administratívnych prekážkach a vyzdvihnúť pozitívne skúsenosti. Bolo prijatých viac ako 250 pripomienok vložených do databázy, ktorá bola analyzovaná a použitá na vypracovanie odporúčaní.

V rámci projektu boli zverejnené Usmernenia a odporúčania na zlepšenie postupov, v ktorých sa uvádzajú podrobnosti o osvedčených postupoch, ktoré by sa mohli prijať na Dunaji napríklad v týchto oblastiach: vytvorenie bezproblémovej cezhraničnej dopravy; zlepšenie interoperability systémov a štruktúr; vytvorenie jednotného bezpečnostného systému pre celú rieku; a vytvorenie systému jedného kontaktného miesta na zníženie administratívnych prekážok.

Odporúčania

Odporúčania zo zistení konzorcia DANTE boli uverejnené v dokumente. Pri väčšine z nich sa uplatňuje zásada „rovnaká rieka, rovnaké pravidlá“ a vyhovuje sa potrebe vytvoriť rýchlejšie a harmonizovanejšie postupy kontroly hraníc; nájsť spôsoby, ako zlepšiť kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov; harmonizovať úhrady a poplatky na rieke; zaviesť nepretržitý pracovný čas v prístavoch s cieľom skrátiť čakacie lehoty; a modernizovať alebo vymeniť určitú infraštruktúru a vybavenie.

Ďalšie odporúčania projektu DANTE sú založené na osvedčených postupoch identifikovaných mimo Dunaja a v iných druhoch dopravy. Patrí medzi ne vytvorenie spoločných pravidiel pozdĺž koridoru Dunaja, budovanie prekládkových oblastí a rozvoj nových trhov pre kontajnerovú prepravu na Dunaji. Projektový tím navrhuje, že by sa mali podniknúť kroky na integráciu Dunaja do celoeurópskeho dopravného koridoru pre juhovýchodnú Európu.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „DANTE“ dosahuje 1 982 786 EUR, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ sa prispieva sumou 1 685 368 EUR v rámci nadnárodného programu „Dunaj“ na programové obdobie rokov 2014 – 2020. Investícia spadá pod prioritu „Dopravné a energetické siete“. 

 

Termín návrhu

28/05/2019