Obnova rovnováhy sedimentov v Dunaji

Deväť krajín, ktoré zaberajú územie od Čierneho lesa po Čierne more, spojilo svoje sily v projekte na obnovu rovnováhy sedimentov v rieke Dunaj. Táto aktivita je pre podunajskú oblasť prioritou, keďže ľudská činnosť na rieke a jej prítokoch viedla v posledných desaťročiach k dramatickým zmenám nánosov sedimentov. Tieto zmeny negatívne vplývajú na vodné hospodárstvo, napr.povodňové riziko, vnútrozemskú plavbu, ekológiu riek a výrobu hydroelektrickej energie.

Ďalšie nástroje

 
The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg  ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009 The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009

" Očakávame výsledky projektu „Danube Sediment“ (Obnova rovnováhy sedimentu v Dunaji), ktorý poskytne Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) nevyhnutné informácie pre tretí plán manažmentu povodia Dunaja a druhý plán manažmentu povodňového rizika Dunaja. "

Igor Liska, technický odborník pre kvalitu vody a vodné hospodárstvo v ICPDR

Na projekte spolupracujú vedci a inžinieri z Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Slovenska, Nemecka a Srbska. Keďže rieka preteká toľkými krajinami, nadnárodný prístup sa považoval za jediný spôsob dosiahnutia zmien v celom povodí Dunaja.

Zlepšenie manažmentu vodných tokov

Projektový tím zozbieral údaje o prenose sedimentov na celej dĺžke rieky s cieľom umožniť presnú analýzu distribúcie sedimentov. Tieto informácie sa zhromažďujú do vôbec prvého usmernenia pre manažment sedimentov Dunaja. Tento hlavný výstup projektu je zároveň dokumentom, ktorý kľúčovo prispieva k tretiemu plánu manažmentu povodia Dunaja a druhému plánu manažmentu povodňového rizika Dunaja. Oba plány vypracovala Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj.

Zainteresované strany získavajú priebežné informácie o pokroku projektu prostredníctvom série seminárov. Stretnutia umožňujú výmenu osvedčených postupov v takých oblastiach, ako je monitorovanie sedimentov, metódy zberu údajov aj najvhodnejší spôsob modernizácie či zlepšenia staníc na monitorovanie sedimentov.

Pomoc zainteresovaným stranám

Osoby zodpovedné za manažment vôd a sedimentov pozdĺž Dunaja môžu využívať ďalšie dokumenty vytvorené v rámci projektu. Patrí medzi ne Príručka pre zainteresované strany v oblasti sedimentov, ktorá sa zameriava na zlepšenie manažmentu sedimentov pre plavbu, výrobu hydroelektrickej energie aj manažment povodňového rizika a povodia. 

Príručka osvedčených postupov pri monitorovaní sedimentov ďalej poskytuje podrobné informácie o oblastiach, ktorým sú venované semináre, a súvisiacich témach, vrátane toho, kde sa má zriadiť monitorovacie miesto a ako vytvoriť účinný systém monitorovania.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia do projektu „Danube Sediment“ predstavuje 3 558 581,62 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispieva sumou 2 827 421,16 EUR a nástroje predvstupovej pomoci prostredníctvom „Dunajského“ nadnárodného programu na programové obdobie 2014 – 2020 sumou 197 373,19 EUR. Investícia spadá pod prioritnú oblasť „Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov“.

 

Termín návrhu

29/05/2019