Územná súdržnosť

Od roku 1986 je cieľom politiky EÚ posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Lisabonská zmluva a nová stratégia EÚ Európa 2020 obsahujú nový, tretí rozmer - územnú súdržnosť.

Táto téma sa prejednáva od začiatku 90-tych rokov minulého storočia a s každou novou členskou krajinou sa otázka rozvoja európskeho územia stáva čoraz naliehavejšou.

Hlavné výzvy

Ako môžeme

 • zúročiť silné stránky každého územia pri dosahovaní udržateľného a vyrovnaného rozvoja EÚ ako celku?
 • zvládnuť koncentrácie? Mestá majú pozitívne i negatívne vplyvy - sú centrom inovácií a produktivity, ale zároveň sú zdrojom znečistenia a častým miestom sociálneho vylúčenia.
 • lepšie prepojiť jednotlivé regióny? Ľudia by mali mať možnosť žiť tam, kde chcú a mať pritom na celom území prístup k verejným službám, efektívnej doprave, spoľahlivým energetickým sieťam a širokopásmovému internetu.
 • rozvíjať spoluprácu? Dosahy zmien klímy a preťaženia dopravy nepoznajú hranice a preto potrebujeme nové formy medzištátnej a medziregionálnej spolupráce. Príkladmi tohto nového, makroregionálneho prístupu sú stratégia EÚ pre región Baltského mora English a stratégia EÚ pre podunajskú oblasť. English
 • Urban-Rural linkages en

Zelenou knihou o územnej súdržnosti pdf (2008) sa otvoril rozsiahly konzultačný proces, ktorý prostredníctvom pravidelných stretnutí expertov z celej Európy prebieha i v súčasnosti. Od roku 2013 sa územná súdržnosť stane integrálnou súčasťou politiky súdržnosti.

Politika súdržnosti by v budúcnosti mohla prispieť k zlepšeniu územnej súdržnosti:

 • podporou funkčného prístupu k integrovanému rozvoju území s dôrazom na potreby občanov;
 • podporou územných politík en prostredníctvom medzisektorovej koordinácie a viacúrovňovej správy od lokálnej úrovne až po európsku;
 • podporou spolupráce medzi územiami s cieľom posilniť európsku integráciu;
 • zlepšením informovanosti o územiach na účely ich rozvoja.

Referenčné dokumenty

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Semináre