10 mýtov a faktov o politike súdržnosti EÚ

Finančné prostriedky EÚ na regionálny a sociálny rozvoj sú významným zdrojom pre kľúčové investičné projekty.

V niektorých krajinách EÚ, ktoré majú inak obmedzené prostriedky, sa európskymi finančnými prostriedkami financuje až 80 % verejných investícií. Regionálne výdavky EÚ však nepomáhajú iba chudobnejším regiónom. Investuje sa nimi do každého regiónu a krajiny EÚ, a tým sa posilňuje celé hospodárstvo EÚ.

Politika súdržnosti je obojstranne výhodná politika pre každý región a krajinu v EÚ. Jej prínosy pociťujú všetky regióny EÚ, nielen tie najchudobnejšie.

Bez ohľadu na to, v ktorej krajine žijete, poobzerajte sa okolo seba a určite nájdete školu, most, nemocnicu, prístav alebo iný projekt, na ktorý boli využité finančné prostriedky EÚ a ktorý priniesol zmenu do vášho života. To je len ukážka toho, čo všetko dokáže politika súdržnosti. Jej vplyvy sú nespočetné a postupom času sa zvyšujú.

nezávislom odbornom hodnotení sa zistilo, že investície politiky súdržnosti v rokoch 2007 – 2013 viedli k podstatným a hmatateľným výsledkom. Sú rozmanité, napríklad vytvorenie pracovných miest, nové výrobky uvedené na trh, pozitívny vplyv na zníženie regionálnych rozdielov a zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP).

Z hodnotenia napríklad vyplynulo, že návratnosť investícií do roku 2023 dosiahne 2,74 EUR za každé investované euro v rokoch 2007 až 2013 – čo je 274 % návratnosť. Znamená to, že do roku 2023 sa politika súdržnosti podpíše pod takmer jeden bilión EUR dodatočného HDP. Podobný vplyv má na celkový rozpočet EÚ na roky 2007 – 2013 (975,8 miliardy EUR) a 2014 – 2020 (908,4 miliardy EUR).

Čísla hovoria za seba. Do konca roku 2015 bolo prostredníctvom investícií politiky súdržnosti vytvorených vyše 1 200 000 pracovných miest. Podporilo sa takmer 120 000 výskumných a inovačných projektov. Finančnú podporu z programov na roky 2007 – 2013 získalo 121 400 startupov a tiež približne 400 000 malých a stredných podnikov.

Vnútroštátne a regionálne orgány v krajinách EÚ vyberajú projekty, ktoré podľa nich najlepšie spĺňajú ich potreby v súlade so stratégiami a prioritami, ktoré boli dohodnuté s Komisiou.

Na roky 2014 – 2020 EÚ vyčlenila viac ako 460 miliárd EUR na regionálne výdavky. Malo by to priniesť takéto výsledky:

 • pomoc pre vyše 800 000 podnikov,
 • lepšia zdravotná starostlivosť pre 44 miliónov Európanov,
 • predchádzanie záplavám a požiarom pre 27 miliónov osôb,
 • takmer 17 miliónov osôb pripojených na čističky odpadových vôd,
 • širokopásmový prístup pre ďalších 14 miliónov domácností,
 • vyše 420 000 nových pracovných miest,
 • odborná príprava pre 3,7 milióna Európanov,
 • nové moderné školy a starostlivosť o deti pre 6,7 milióna detí.

To, akou sumou jednotlivé krajiny prispievajú do rozpočtu EÚ, závisí od veľkosti ich hospodárstiev. V roku 2017 jedenásť najbohatších krajín EÚ zaplatilo viac do rozpočtu EÚ, ako sa im vrátilo cez finančné prostriedky EÚ.

Tieto krajiny však za svoj väčší príspevok môžu využívať mnohé prínosy, ktoré sa z týchto peňažných prostriedkov zabezpečujú pre všetky krajiny EÚ – mier a stabilita v rámci aj v blízkosti EÚ, bezpečnosť, lepšia infraštruktúra a sloboda bývať, pracovať, študovať a cestovať kdekoľvek v rámci bloku štátov.

Politika súdržnosti navyše investuje v každej jednej krajine Európskej únie, a teda najbohatšie členské štáty tiež získavajú finančné prostriedky politiky súdržnosti EÚ.

Okrem priamych investícií najbohatšie krajiny využívajú aj pozitívne vplyvy (tzv. vedľajšie vplyvy) projektov financovaných EÚ, ktoré sa vykonávajú v menej rozvinutých štátoch.

Zákazky na vykonávacie projekty v menej rozvinutých regiónoch sa často prideľujú firmám z krajín, ktoré sú tzv. čistými prispievateľmi (alebo čistými platcami). Ide o krajiny, ktoré platia do rozpočtu EÚ viac ako dostávajú. Napríklad niekoľko stavebných spoločností z Nemecka a Rakúska vo veľkej miere pôsobí v Maďarsku, na Slovensku a v Česku.

Má to tiež pozitívny vplyv na obchod. Vývoz tovaru a služieb je v bohatších členských štátoch intenzívnejší vďaka väčšej hospodárskej činnosti v prijímateľských krajinách, ktorú podnietila politika súdržnosti. Odhaduje sa, že za každé euro vynaložené v krajinách, ktoré využili politiku súdržnosti v období rokov 2007 – 2013, poputovalo deväť eurocentov do krajín, ktoré nezískali podporu z Kohézneho fondu.

Hodnoty EÚ sú jadrom projektov financovaných z politiky súdržnosti EÚ. Zásady, ako sú rodová rovnosť či nediskriminácia sa ešte viac prízvukujú v novom legislatívnom balíku navrhovanom na obdobie po roku 2020. Dodržiavanie týchto zásad je povinné pri výbere projektov.

Projekty financované EÚ sú prostriedkom na šírenie hodnôt EÚ v teréne v celej Európe, či už sa v projektoch tieto hodnoty konkrétne uvádzajú alebo neuvádzajú.

Budovanie prosperujúcejšej európskej politiky súdržnosti okrem toho prispieva k posilneniu slobody a demokracie v našej spoločnosti.

Chyby vo vynakladaní prostriedkov EÚ sú zvyčajne administratívne omyly, ku ktorým dochádza pri nesprávnom dodržiavaní pravidiel, napríklad ak chýbajú dokumenty. Nie je to podvod a tieto omyly zvyčajne nenarušia konečný výsledok projektu.

Komisia a Európsky dvor audítorov nahlasujú všetky podozrenia z podvodu týkajúce sa peňažných prostriedkov EÚ Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Z niekoľko stoviek prípadov, ktoré každý rok posúdi Európsky dvor audítorov, to predstavuje len hŕstku prípadov do roka.

Podľa úradu OLAF nezrovnalosti pri správe finančných prostriedkov politiky súdržnosti súviseli len s 1,8 % platieb v rokoch 2013 až 2017. Podvod bol potvrdený len pri malom zlomku týchto nezrovnalostí.

Percentuálny podiel nezrovnalostí v uplynulých rokoch neustále klesá. V právnych predpisoch na obdobie rokov 2014 – 2020 sa výrazne posilňujú opatrenia na ďalšie predchádzanie nezákonným výdavkom a ochranu rozpočtu EÚ.

Keďže takmer 75 % výdavkov EÚ spravujú vlády EÚ spoločne s Komisiou EÚ, tieto vlády nesú spoločnú zodpovednosť za zabezpečenie čo najmenšieho výskytu omylov. Komisia s nimi úzko spolupracuje, aby zabezpečila účinné a efektívne vynakladanie peňažných prostriedkov.

Ak Komisia odhalí, že peňažné prostriedky EÚ boli vynaložené v rozpore s pravidlami, pristúpi k opatreniam. Napríklad v roku 2017 Komisia z finančných prostriedkov vyplatených prijímateľom v celej EÚ a za jej hranicami spätne vymohla alebo presunula na iné projekty finančné prostriedky vo výške viac ako 2,8 miliardy EUR.

Financovanie z regionálnych fondov môžu využiť viaceré organizácie. Sú to napríklad verejné orgány, niektoré organizácie verejného sektora (najmä malé podniky), univerzity, združenia, MVO a dobrovoľnícke organizácie. Zahraničné firmy, ktoré sídlia v regióne zahrnutom do príslušného operačného programu, sa môžu tiež uchádzať o financovanie, pokiaľ spĺňajú európske pravidlá verejného obstarávania.

Obráťte sa na svoj riadiaci orgán, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o tom, kto a ako sa môže vo vašom regióne uchádzať o financovanie.

Navrhovateľom projektov v krajinách, ktoré sú kandidátky alebo potenciálne kandidátky na členstvo v EÚ, sa odporúčame obrátiť na Nástroj predvstupovej pomoci (IPA).

Vo väčšine prípadov sa financovanie udeľuje na projekty, takže musíte zostaviť projekt, aby ste boli oprávnení na financovanie, ktoré budete potom dostávať v jednotlivých fázach procesu.

Podľa Dvora audítorov, ktorý je nezávislým externým audítorom EÚ, miera čerpania v roku 2018 za obdobie rokov 2007 – 2013 dosahovala 97,2 %. Táto miera je lepšia ako výsledok za obdobie rokov 2000 – 2006 (96 %).

Podľa nových právnych predpisov na obdobie po roku 2020 sa to nemôže stať, pretože:

 • je vylúčená priama finančná podpora pre veľké podniky, ktoré sa presúvajú najviac,
 • je zakázaný akýkoľvek príspevok EÚ na presunutie hospodárskej činnosti z jedného členského štátu do iného, keď spôsobuje úbytok pracovných miest v prvom členskom štáte,
 • v súvislosti so štátnou pomocou budú musieť orgány, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie programu, vyžiadať od prijímateľa dôkaz o tom, že príspevok EÚ neslúži na podporu presunutia prevádzky.