Najväčšie úspechy regionálnej politiky alebo Ktoré

Aktuálne výsledky jednotlivých krajín vychádzajú zo súhrnnej správy , ktorá je súčasťou hodnotenia ex post zameraného na programy politiky súdržnosti financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 . Sú v nich predstavené a analyzované zistenia na úrovni členských štátov a ponúkajú odpovede na tri hlavné súbory otázok:

  • Ako boli v členskom štáte použité poskytnuté finančné prostriedky alebo na čo boli peniaze vynaložené?
  • Aké boli výsledky a nakoľko prispeli k cieľom politiky súdržnosti?
  • Aké sú poučenia zo skúseností zozbieraných v tomto období a aké sú dôsledky pre politiku súdržnosti v budúcnosti alebo ako možno zlepšiť tvorbu a vykonávanie politiky v záujme zvýšenia jej efektívnosti?

Ďalšie nástroje

 

Pokiaľ ide o programové obdobie na roky 2007 – 2013, najväčšie úspechy regionálnej politiky sú:

Vytváranie rastu a pracovných miest

Zvýšil sa príjem v najchudobnejších regiónoch EÚ, pričom HDP na obyvateľa v týchto oblastiach vzrástol zo p60,5 % priemeru EÚ v roku 2007 na 62,7 % v roku 2010p.

Investície do ľudí

2,4 milióna ľudí zapojených do akcií ESF na podporu prístupu k zamestnaniu si do 6 mesiacov našlo prácu (2007 – 2010).

Každoročne sa v celej EÚ približne 15 miliónov ľudí zúčastní tisícok projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Podpora podnikov

Podľa odhadov sa v MSP vytvorilo 825 000 pracovných miest (z celkových agregovaných 1 300 000).

Posilnenie výskumu a inovácií

Zlepšenie životného prostredia

Modernizácia dopravy a výroby energie

Táto stránka poskytuje stručný prehľad najdôležitejších výsledkov dosiahnutých za obdobie rokov 2007 – 2013 (ak sa neuvádza inak, údaje sa týkajú obdobia od 1. januára 2007 do 31. decembra 2014) a ukazuje, akým spôsobom politika súdržnosti EÚ pomáha prekonávať krízu a zabezpečovať rast.

Dosahy a výsledky za obdobie 2000 – 2006 nájdete v hodnoteniach ex post.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Príklady projektov spolufinancovaných z EÚ počas programového obdobia 2007 – 2013