Hlavné úspechy regionálnej politiky v rokoch 2014 - 2020

Politika súdržnosti, ktorá je financovaná prostredníctvom EFRR, ESF a Kohézneho fondu, predstavuje najväčší zdroj priamych investícií z rozpočtu EÚ v období rokov 2014 – 2020. Prostredníctvom týchto troch fondov budú poskytnuté celkové investície v objeme 485 miliárd EUR, pričom financovanie z rozpočtu EÚ bude predstavovať 355 miliárd EUR.

Predstavujeme vám vybrané investičné ciele a doterajší pokrok pri ich plnení v rámci troch okruhov:

Pomocou filtra môžete zobraziť konkrétny príspevok podľa krajiny.


Text uvedený nižšie vychádza najmä z cieľových hodnôt na konci roka 2017 (ak nie je uvedené inak). Podrobné predstavenie rozsahu financovania a dosahovania investičných cieľov je uvedené na platforme otvorených údajov EŠIF. Nájdete tam tabuľky podľa tém, krajín, programov a fondov.

Jednotlivé ukazovatele predstavujú:

  • ciele stanovené v prijatých programoch a každoročné informácie o ich vykonávaní
  • prognózy ukazovateľov súvisiace s vybranými projektmi a
  • z toho vyplývajúce hodnoty

 

Inteligentná Európa

Významný objem prostriedkov EFRR sa poskytuje na posilnenie výskumu, technického rozvoja a inovácií, na rozšírenie prístupu k digitálnej ekonomike a službám v oblasti IT a na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. Výber hlavných investičných ukazovateľov je uvedený nižšie.

Podporené firmy

EFRR poskytuje významnú podporu európskym firmám. Viac ako 1,1 milióna podnikov (najmä MSP) je cieľovou skupinou podpory, čo predstavuje asi 4 % všetkých firiem v Európe v roku 2016.

 

Pracovné miesta vytvorené vo firmách

Investície EFRR majú podľa plánov vytvoriť približne 420 000 nových pracovných miest, pričom 58 % z nich vznikne v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku. Očakáva sa, že viac ako 80 % nových pracovných miest v týchto krajinách vznikne v rámci MSP.

 

Podporené nové firmy

Približne 160 000 nových podnikov získa od EFRR podporu na začatie a rozvoj podnikania, pričom takmer 40 % z nich bude v Spojenom kráľovstve a 30 % vo Francúzsku.
Na ilustráciu, cieľová hodnota predstavuje približne 6 % celkového počtu nových podnikov v rámci EÚ za rok 2016 (podniky do päť rokov).

 

Zlepšenie výskumných pracovísk pre výskumníkov

Investície do výskumu a inovácií predstavujú hlavný cieľ investícií EFRR: 130 000 výskumníkov bude mať prístup k výskumným zariadeniam so zlepšenou infraštruktúrou. Predstavuje to 3 % zo všetkých európskych výskumníkov a rovná sa to celkovému počtu výskumníkov vo Švédsku a Luxembursku (2017).

 

Zlepšenie širokopásmového prístupu pre domácnosti

Ďalších 14,5 milióna domácností bude mať širokopásmový prístup s rýchlosťou aspoň 30 Mb/s, pričom 68 % z nich sa bude nachádzať v Španielsku, Grécku a Taliansku. Cieľová hodnota v Španielsku predstavuje 25 % všetkých domácností.
V rámci Európy existuje 33,2 milióna domácností bez širokopásmového prístupu s rýchlosťou aspoň 30 Mb/s (2017).

 

Udržateľná Európa

Investície na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach, zachovanie a ochranu životného prostredia, zvýšenie efektívnosti využitia zdrojov a podporu adaptácie na zmenu klímy, predchádzanie rizikám a ich riadenie predstavujú jadro investícií EFRR a KF pre ekologickejšiu Európu. Výber hlavných investičných ukazovateľov je uvedený nižšie.

Nové kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

Prostredníctvom EFRR a KF sa podporí zvýšenie kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov v objeme 6 700 MW. Na ilustráciu, 6 700 MW predstavuje asi 40 % ročného zvýšenia kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v rámci EÚ.

 

Zníženie spotreby energie vo verejných budovách

Plánovaná hodnota úspor energie v podporených verejných budovách predstavuje 4 827 GWh/rok. Na ilustráciu, úspory sa rovnajú ročnej spotrebe energie takmer 900 000 domácností.

 

Zlepšenie prístupu ľudí k pitnej vode

Vďaka investíciám EFRR a KF získa 12,5 milióna ľudí prístup k novým alebo zlepšeným systémom zásobovania vodou. Z cieľovej skupiny prijímateľov žije 80 % ľudí v Rumunsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku a Grécku. Podiel prijímateľov v rámci rumunských obyvateľov predstavuje 17 % celkovej populácie Rumunska.
Na ilustráciu, odhaduje sa, že 18,1 milióna občanov EÚ nemá prístup k zásobovaniu vodou (2015).

 

Zlepšenie prístupu ľudí k čistiarňam odpadových vôd

Ďalších 17 miliónov ľudí pocíti prínosy nových alebo zlepšených čistiarní odpadových vôd. Takmer 50 % cieľovej skupiny prijímateľov sa nachádza v Taliansku, Španielsku a Poľsku. Podiel prijímateľov poskytnutých zdrojov EFRR a KF v rámci talianskych občanov predstavuje 7 % celkovej populácie Talianska.
Na ilustráciu, odhaduje sa, že 21,3 milióna občanov EÚ nemá pripojenie k systémom čistiarní odpadových vôd (2015).

 

Vybudované alebo modernizované železničné trate

Vďaka investíciám EFRR a KF sa v Európe postaví, obnoví alebo modernizuje 6 900 km železničných tratí, pričom 73 % cieľovej hodnoty sa bude nachádzať v Poľsku, Španielsku, Rumunsku a Maďarsku. Prostredníctvom investícií EFRR a KF sa plánuje vybudovať, obnoviť alebo modernizovať 12 % celkovej železničnej siete v Poľsku.
Cieľ pre železničnú infraštruktúru TEN-T v dĺžke 4 500 km (stav k decembru 2018) predstavuje 69 % celkového cieľa rekonštrukcie železničných tratí.

 

Výstavba alebo modernizácia ciest

Z EFRR a KF sa podporí výstavba, obnova alebo modernizácia ciest naprieč celou Európskou úniou v dĺžke 13 100 km, pričom 57 % budú tvoriť cesty v Poľsku, Rumunsku a Českej republike.
V rámci celkového cieľa výstavby alebo obnovy predstavujú úseky TEN-T dĺžku 2 780 km (21 %).

 

Inkluzívna Európa

Podpora udržateľného a kvalitného zamestnávania, sociálneho začlenenia, odstraňovania chudoby a diskriminácie a investície do vzdelania, školení a odbornej prípravy zameranej na zručnosti predstavujú hlavné piliere ESF a EFRR v sociálnej oblasti na obdobie rokov 2014 – 2020. Výber hlavných investičných ukazovateľov je uvedený nižšie.

Účastníci aktivít ESF/YEI v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, podpory pri zamestnávaní a sociálnom začlenení

 

Zlepšenie infraštruktúry v oblasti starostlivosti o deti a vo vzdelávaní

6,9 milióna študentov bude mať prístup k lepšej infraštruktúre v oblasti vzdelávania. Taliansko predstavuje prijímateľa, v ktorom 72 % žiakov a študentov pocíti prínosy obnovy infraštruktúry.
Na úrovni EÚ predstavuje populácia študentov mladších ako 15 rokov 62,2 milióna študentov (2016).

 

Zlepšenia v oblasti zdravotníckej starostlivosti pre ľudí

Vďaka investíciám EFRR pocíti viac ako 46,9 milióna ľudí prínosy zo zlepšenia zdravotnej starostlivosti, pričom viac ako 50 % tvoria občania Španielska a Poľska. Lepšia zdravotná starostlivosť bude v Poľsku poskytovaná 38 % celkovej populácie.

 

Prínosy pre ľudí vďaka stratégiám integrovaného rozvoja miest

45 miliónov ľudí žije v oblastiach, v ktorých sa uplatňujú stratégie integrovaného rozvoja miest, pričom 60 % sa nachádza vo Francúzsku, Maďarsku a Nemecku. Prínosy vďaka týmto stratégiám pocíti 21 % celkovej populácie v Maďarsku a 74% vo Francúzsku.