Prínos európskych štrukturálnych a investičných fondov k podpore zamestnanosti a rastu, k plneniu investičného plánu a priorít Komisie

EŠIF predstavujú hlavný nástroj investičnej politiky EÚ – celkovo sa z rozpočtu EÚ vyčlenilo 454 miliárd EUR, ktoré sa majú investovať do viac ako 500 programov. Spolu s národným spolufinancovaním vo výške 183 miliárd EUR predstavuje celková investícia najmenej 637 miliárd EUR. S týmto rozpočtom EŠIF nadobúdajú čoraz väčší význam pri spolufinancovaní verejných investícií, pričom kompenzujú pokles národných a regionálnych investícií spôsobený krízou. Tieto fondy by v období rokov 2014 až 2016 mali predstavovať v priemere asi 14 % celkových verejných investícií a v niektorých členských štátoch by mali dosiahnuť dokonca až 70 %.

Viac ako 120 miliárd EUR z EŠIF sa bude strategicky investovať do výskumu a inovácií, na podporu malých podnikov a digitálnych technológií, čím sa podporí dosahovanie cieľov EÚ v oblasti inteligentného rastu. Tieto fondy budú mať zásadný význam aj pre udržateľný rast EÚ. Programy, na ktoré sa vyčlenilo 193 miliárd EUR, čo predstavuje najvyšší rozpočet EÚ, aký sa kedy vyčlenil na investície v oblasti energetiky, životného prostredia, klímy a udržateľnej dopravy, významne prispejú k nasmerovaniu Európy na cestu k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Okrem investícií do kľúčových infraštruktúr napríklad v oblasti širokopásmového pripojenia, dopravy alebo zásobovania vodou a okrem investícií do vzdelávania a odbornej prípravy, sociálneho začlenenia a odbornej prispôsobivosti pracovnej sily v Európe, prostredníctvom EŠIF sa budú priamo podporovať dva milióny podnikov v celej Európe s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a pomôcť im rozvíjať inovatívne produkty a vytvárať nové pracovné miesta.

Ako základná súčasť investičného plánu pre Európu a doplnok Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) EŠIF navyše prispeje k mobilizácii investícií, podpore štrukturálnych reforiem a financovania súkromného sektora, riešeniu prípadov zlyhania trhu a zlepšovaniu investičného prostredia.

V priebehu nasledujúcich ôsmich rokov by malo 456 národných a regionálnych programov a 79 programov medziregionálnej spolupráce v rámci EŠIF umožniť rozhodujúce množstvo investícií v kľúčových oblastiach rastu, čo bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo EÚ.

V oznámení „Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov“ sa poskytuje prehľad očakávaných výsledkov financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v období rokov 2014 – 2020, z ktorých sa bude zároveň priamo prispievať k plneniu cieľov EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti, investičného plánu a priorít Komisie v priebehu desaťročia. Správa obsahuje aj výsledky rokovaní so všetkými členskými štátmi o partnerských dohodách a programoch.

 • Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku EŠIF en pdf
 • Európska územná spolupráca / INTERREG en pdf
 • Informácie na vnútroštátnej úrovni en pdf
 • Hodnotenie a načasovanie en pdf

Investičné oblasti:

 • Pracovné miesta, rast a investície de en fritbgesro pdf
 • Jednotný digitálny trh de en fritbgesro pdf
 • Energetická únia a klíma de en fritbgesro pdf
 • Vnútorný trh de en fritbgesro pdf
 • Hospodárska a menová únia de en fritbgesro pdf
 • Spravodlivosť a základné práva de en fritbgesro pdf
 • Migrácia de en fritbgesro pdf

Vizualizácia údajov a základné údaje

Pracovné miesta, rast a investície de en fritbgesropdf


Jednotný digitálny trh de en fritbgesro pdf


Energetická únia a klíma de en fritbgesro pdf


Vnútorný trh de en fritbgesro pdf


Hospodárska a menová únia de en fritbgesro pdf


Spravodlivosť a základné práva de en fritbgesro pdf


Komplementárnosť EŠIF a EFSI

 • Komplementárnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov a Európskeho fondu pre strategické investície: zabezpečenie koordinácie, súčinnosti a komplementárnosti en pdf - zhrnutie bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

EŠIF zahŕňajú: