Najdôležitejšia investičná politika EÚ

Ďalšie nástroje

 

Regionálna politika je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ

Regionálna politika sa zameriava na všetky regióny a mestá v Európskej únii s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života občanov.

Na obdobie 2014 – 2020 bolo na politiku súdržnosti vyčlenených 355,1 miliardy EUR – čo je takmer tretina celkového rozpočtu EÚ – s cieľom dosiahnuť tieto ciele a riešiť rozmanité rozvojové potreby vo všetkých regiónoch EÚ. 

Ako sa poskytujú finančné prostriedky

Finančné prostriedky v oblasti regionálnej politiky sa poskytujú prostredníctvom troch hlavných fondov: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu (KF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Spolu s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskym fondom námorného a rybného hospodárstva (EFNRH) tvoria Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Regionálna politika a politické priority Komisie

Regionálna politika má významný vplyv v mnohých oblastiach. Investície pomáhajú dosahovať mnohé ciele EÚ a dopĺňajú politiky v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, energetiky, životného prostredia, jednotného trhu, výskumu a inovácií.

Európske štrukturálne a investičné fondy priamo prispievajú k plneniu investičného plánu a priorít Komisie.

Regionálna politika poskytuje potrebný investičný rámec na plnenie cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný udržateľný a inkluzívny rast Európskej únie.

Päť cieľov EÚ do roku 2020:

 1. Zamestnanosť: zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %
 2. Výskum a vývoj: zvýšiť úroveň investícii do výskumu a vývoja na 3 % HDP EÚ
 3. Klimatická zmena a energetická udržateľnosť:
  • znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o 20 % v porovnaní s úrovňou emisií v deväťdesiatych rokoch 20. storočia
  • získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
  • zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %
 4. Vzdelávanie:
  • znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 %
  • znížiť počet osôb, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov
 5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: znížiť počet osôb, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov

Všetky členské štáty prijali vlastné vnútroštátne ciele v každej z týchto oblastí.

Regionálna politika je základom solidarity Európskej únie

Väčšina finančných prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti sa koncentruje na menej rozvinuté európske krajiny a regióny s cieľom pomôcť im dorovnať a znížiť hospodárske, sociálne a teritoriálne rozdiely, ktoré v EÚ stále existujú.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Regionálna politika ochránila európske regióny a mestá pred najhoršími účinkami krízy

Podporou verejných investícií a flexibilným využívaním investícií EÚ – napríklad prostredníctvom preprogramovania fondov alebo zvýšením podielu spolufinancovania v krajinách ako Cyprus, Grécko, Maďarsko, Írsko, Portugalsko a Rumunsko – regionálna politika zmiernila účinok finančnej krízy, ktorá sa začala v roku 2008. Regionálna politika EÚ mala rozhodujúci význam aj v období trvalej fiškálnej konsolidácie. Bez politiky súdržnosti by menej rozvinuté členské štáty prišli počas krízy o ďalších 45 % nevyhnutných verejných investícií.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Celkový finančný dosah

Politika súdržnosti je katalyzátorom získavania ďalších verejných a súkromných zdrojov, a to nielen z dôvodu potreby spolufinancovania z vnútroštátnych rozpočtov členských štátov, ale aj vďaka tomu, že zvyšuje dôveru investorov.

Ak sa vezmú do úvahy vnútroštátne príspevky a ďalšie súkromné investície, celková suma na politiku súdržnosti v období rokov 2014 – 2020 by mala dosiahnuť približne  450 miliárd EUR.