Dejiny politiky

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - aby sa EHS prispôsobilo dosahom vstupu Grécka (1981), Španielska a Portugalska (1986) do EÚ, štrukturálne fondy sa stali súčasťou zastrešujúcej politiky súdržnosti, ktorá vychádzala z týchto hlavných princípov:
  • dôraz na najchudobnejšie a najzaostalejšie regióny;
  • viacročné plánovanie;
  • strategická orientácia na investície;
  • zapojenie regionálnych a miestnych partnerov.
 • Rozpočet: 64 miliárd ECU

1994 - 1999

 • 1993 - Maastrichtská zmluva obsahovala tri nové prvky:
 • 1993 - vytvorenie Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva
 • 1994-99 - zdroje štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sa zdvojnásobili a predstavovali tretinu rozpočtu EÚ.
 • 1995 - na podporu riedko obývaných regiónov vo Fínsku a Švédsku sa vytýčil osobitný cieľ.
 • Rozpočet: 168 miliárd ECU

2000 - 2006

 • 2000 - Lisabonská stratégia presunula priority EÚ smerom k rastu, zamestnanosti a inováciám. Obdobne sa zmenili priority politiky súdržnosti.
 • 2000-04 - v podobe predvstupových nástrojov sa financovanie a know-how stali prístupnými aj pre krajiny čakajúce na vstup do EÚ.
 • 2004 - do Únie vstúpilo 10 nových štátov (počet obyvateľov narástol o 20 %, HDP však iba o 5 %).
 • Rozpočet: 213 miliárd EUR pre 15 starých členských štátov (EÚ-15); 22 miliárd pre nové členské štáty (2004 - 2006)

2007 - 2013

 • 2007: Bulharsko a Rumunsko pristúpili k Európskej únii
 • 2013: Chorvátsko pristúpilo k Európskej únii
 • Zjednodušenie pravidiel a štruktúr
 • Dôraz na transparentnosť a komunikáciu a ešte silnejšie zameranie na rast a pracovné miesta sú kľúčovými prvkami reformy
 • Hlavné investičné oblasti (25 % rozpočtu vyčlenených na výskum a inováciu a 30 % na environmentálnu infraštruktúru a opatrenia na boj proti zmene klímy)
 • Rozpočet: 347 miliárd EUR
 • Úspechy

2014 - 2020