Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Subsidiarita

Cieľom zásady subsidiarity je zaručiť, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom. Okrem oblastí, ktoré patria do výlučnej právomoci EÚ, by sa opatrenia mali prijímať na úrovni EÚ len vtedy, ak sú účinnejšie ako opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Zásada subsidiarity úzko súvisí so zásadami proporcionality a nevyhnutnosti, podľa ktorých by akékoľvek činnosti Únie nemali prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmluvy.

Zásada subsidiarity bola prvýkrát spomenutá v Zmluve o Európskej Únii (čl. 5) v roku 1992. Amsterdamskou zmluvou (1997) sa zásada rozšírila – zaviedlo sa napríklad hodnotenie legislatívnych návrhov z hľadiska ich dosahu na subsidiaritu.

Táto zásada sa opäť posilnila v Lisabonskej zmluve. Konkrétne zmeny zahŕňajú: intenzívnejšie konzultácie s orgánmi na miestnej alebo regionálnej úrovni počas tvorby legislatívneho návrhu alebo lepšiu komunikáciu s národnými parlamentmi v priebehu legislatívneho procesu.

Ďalšie informácie