Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Spoločné riadenie

Existujú dva hlavné typy financovania EÚ: fondy, ktoré sú centrálne a priamo riadené Európskou komisiou (napr. pre výskum), a fondy, ktoré spoločne spravujú členské štáty a EÚ (napr. štrukturálne fondy a Kohézny fond). EÚ zverila riadenie Kohézneho fondu členským štátom. Väčšina finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje prostredníctvom fondov, ktoré spoločne spravujú EÚ a členské štáty.

V prípade spoločne riadených fondov sú za implementáciu programov na národnej úrovni zodpovedné členské štáty. Tieto potom prideľujú prostriedky z fondov koncovým prijímateľom (napr. podnikom, poľnohospodárom, samosprávam). Členský štát nesie hlavnú zodpovednosť za vytvorenie systému riadenia a kontroly, ktorý zodpovedá požiadavkám uvedeným v nariadeniach, čím zaručuje efektívne fungovanie systému a tiež prevenciu nezrovnalostí, ich odhaľovanie a nápravu. Komisia má dozornú úlohu a kontroluje, či je režim upravujúci fungovanie systému riadenia a kontroly vyhovujúci. Overuje tiež efektívnosť fungovania tohto systému a v prípade potreby vykonáva finančné opravy.

Ďalšie informácie