Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Vrátenie finančných prostriedkov

Existujú tri prípady, v ktorých Európska komisia musí požiadať členský štát o refundáciu (vrátenie) finančných prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych a investičných fondov.

V prvom prípade je potrebné vrátiť finančné prostriedky, keď bolo poskytnutie určitého objemu finančných prostriedkov danému členskému štátu neopodstatnené. Táto časť peňazí musí byť podľa finančných pravidiel EÚ vrátená.

Druhý prípad, kedy musia byť v súlade s finančnými pravidlami finančné prostriedky vrátené, je ten, keď boli finančné prostriedky poskytnuté na už ukončené štrukturálne operácie.

Po tretie, keď boli finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov zneužité v dôsledku podvodu alebo nedbalosti, Európska komisia má právo požiadať príslušný členský štát o refundáciu.

Postupy vrátenia finančných prostriedkov sú upravené právnymi predpismi EÚ a môžu sa uplatniť pri spätnom získavaní peňazí. V prípade finančných prostriedkov využívaných v rámci politiky súdržnosti je certifikačný orgán zodpovedný za vypracovanie výkazu výdavkov, za jeho doručenie Komisii a za žiadosti o platby pre každý operačný program. Tento orgán musí taktiež certifikovať presné využitie finančných prostriedkov a vyhodnotiť súlad s príslušnými pravidlami a predpismi EÚ.

V prípade problémov, ktoré boli zistené na základe nezrovnalostí v účtovníctve alebo inšpekcií Komisie alebo iných orgánov, musí certifikačný orgán monitorovať vrátenie prostriedkov. V prípade potreby sa budú v danom členskom štáte prostriedky vymáhať súdnou cestou.

Ďalšie informácie