Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerstvo

Európska únia dlhodobo rozvíja svoju regionálnu politiku a poskytuje finančnú pomoc v rámci politiky súdržnosti prostredníctvom procesu partnerstva, na ktorom sa vo výraznej miere podieľajú členské štáty.

Partnerstvo zahŕňa celý programový proces – od prípravy operačných programov cez ich vykonávanie až po hodnotenie výsledkov. Tento prístup by mal zabezpečiť lepšie výsledky programov a efektívne vynaloženie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

V programovom období 2014 – 2020 bol princíp partnerstva ešte viac posilnený, pričom zahŕňa nielen členské štáty, ale aj zainteresované strany, ako napríklad odborové zväzy, zamestnávateľov, mimovládne organizácie (MVO) a ďalšie orgány, ktoré podporujú napríklad sociálne začleňovanie, rodovú rovnosť a nediskrimináciu. Komisia vypracovala Kódex správania EÚ pre partnerstvo, ktorý musia pri príprave a implementácii svojich operačných programov dodržiavať všetky členské štáty. Okrem toho každý členský štát schválil dohodu o partnerstve s Európskou komisiou, ktorá určuje, ako plánujú vnútroštátne orgány použiť a distribuovať finančné prostriedky z EŠIF v programovom období 2014 – 2020.