Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Informácie a publicita

Európska komisia a členské štáty musia verejnosť informovať o politike súdržnosti a projektoch, ktoré sú finančne podporované zo zdrojov EÚ. Keďže sa zo štrukturálnych a investičných fondov čerpajú miliardy eur, je mimoriadne dôležité, aby miestne komunity mali jasné informácie o tom, aký úžitok im projekty prinesú a akým spôsobom boli využité peniaze daňových poplatníkov.

V súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú politiku súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020, sú členské štáty a riadiace orgány povinné uverejniť zoznam projektov spolufinancovaných EÚ vrátane vyplatených súm a detailných informácií o príjemcoch.

Dotknuté členské štáty musia takisto predložiť Komisii plány komunikácie s verejnosťou pre každý operačný program (OP), ktorý je spolufinancovaný počas prebiehajúceho programového obdobia politiky súdržnosti. Okrem toho musia riadiace orgány každý rok zorganizovať aspoň jedno väčšie podujatie, na ktorom informujú verejnosť o svojich programoch, výsledkoch a úlohe EÚ.