Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Podvody

Boj proti podvodom a korupcii, ktorý je súčasťou všeobecného boja proti organizovanému zločinu, zahŕňa tiež boj proti nezákonným aktivitám, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej Únie (EÚ). Opiera sa o právny základ v týchto dvoch bodoch:

 • články 67, 82 a 87 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa polície a justičnej spolupráce v otázkach trestných činov,
 • články 310, 324 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa činností, ktoré ovplyvňujú finančné záujmy EÚ.

Finančné záujmy EÚ chráni séria nariadení týkajúcich sa boja proti podvodom a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), nezávislý orgán, ktorý vznikol v júni 1999. OLAF je zodpovedný za vykonávanie administratívnych vyšetrovaní podvodov v úzkej spolupráci s právnymi a administratívnymi orgánmi členských štátov vrátane orgánov vyšetrovania a polície.